Drukuj

IMG_3886Uczestnicz? w kó?ku historycznym ju? drugi rok. Poznaj? tu ?ycie i losy ludzi zas?u?onych z naszego regionu. Kiedy w gazecie pojawi?a si? informacja o konkursie historycznym po?wi?cony ludziom, którzy zgin?li w Katyniu, na namow? naszego nauczyciela historii z Mart? Kotowsk? postanowi?y?my wzi?? w nim udzia?. Pracowa?y?my nad prac? konkursow? przez ostatnie 3 tygodnie. Nasza praca by?a w formie prezentacji multimedialnej, w której opisywa?y?my losy dwóch zas?u?onych i bohaterskich osób, które otar?y si? o ?mier? w Katyniu – Marcina Wienconka i p?k. Zdzis?awa Ganowskiego. Mia?y?my bardzo du?o dokumentów dotycz?cych ?ycia naszych bohaterów, które nie zmie?ci?y si? na 30 dozwolonych slajdach. Dlatego musia?y?my wybra? te najwa?niejsze ( nie ukrywam, ?e mia?y?my z tym niema?y problem). Nasz? prac? nadzorowa? ( pokazywa? b??dy, doradza? ale i zach?ca?) pan Józef Nowakowski. Po kilkunastu dniach ci??kiej pracy nasza prezentacja by?a sko?czona .Wys?ali?my j? na konkurs.IMG_3890
12 czerwca 2010r. o godzinie 10.00 w Wy?szym Seminarium Duchownym we W?oc?awku odby?o si? podsumowanie wszystkich prac. Honorowym Patronatem nad uroczysto?ciami obj?li : Ekscelencja ks. Biskup Wies?aw Mering, Pose? na Sejm RP ?ukasz Zbonikowski oraz Marsza?ek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Ca?becki. Na pocz?tku by?y liczne wyst?pienia i referaty. Potem nast?pi?o przyznawanie nagród. W kategorii multimedialnej zaj??y?my I miejsce. Mile zaskoczy? nas fakt, ?e spo?ród 75 prac nasza zosta?a uznana za najlepsz?. Przyst?puj?c do konkursu nie wiedzia?y?my, ?e laureaci zostan? nagrodzeni wyjazdem do Katynia. By?a mowa o nagrodach ksi??kowych, które otrzyma?y?my wraz z filmem A. Wajdy „Katy?” i dyplomem. (Pan Nowakowski równie? otrzyma? dyplom z podzi?kowaniem za nadzorowanie naszej pracy.) Podczas uroczysto?ci mia?y?my okazj? osobi?cie podzi?kowa? pani Janinie Gdaniec, która udost?pni?a nam informacje o swoim ojcu – Zdzis?awie Ganowskim, poniewa? bez nich nie osi?gn??yby?my tego sukcesu.
Co mog? doda? – kolejny raz udowodni?y?my, ?e nawet w takich ma?ych miejscowo?ci jak B?dkowo mo?na osi?ga? du?e sukcesy – z czego bardzo si? cieszymy. Mamy nadziej?, ?e takich osi?gni?? b?dzie wi?cej, gdy? przed nami jeszcze ca?y rok nauki w III klasie. Justyna Krzemi?ska