Pedagog
Godziny pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 27 listopada 2013 14:20

Pedagog szkolny: mgr Ma?gorzata Kwiatkowska

 

Godziny pracy

Poniedzia?ek           9.00 - 10.00

                              12.00 - 13.00

 

Wtorek                  8.30-12.00

?roda                     8.30-13.00

Pi?tek                     8.00-10.00

 
Organizacja pracy dziecka w domu PDF Drukuj Email
Wpisany przez nataliajakrzewska   
środa, 27 listopada 2013 14:44

Zadaniem rodzica jest odpowiednio zorganizowa? prac? dziecka w domu. Warunkiem skutecznej organizacji oddzia?ywania na dziecko jest systematyczna praca w szkole i w domu. Aby przynios?a ona po??danie efekty, warto zapozna? si? jej podstawowym zasadami:

 1. Wykonywanie zada? zawsze w tym samym miejscu i najlepiej w tym samym czasie, bo to wspomaga gotowo?? dziecka do uczenia si?.
 2. Pami?? pracuje sprawniej, gdy dziecko jest zrelaksowane, a zatem wa?ny jest odpoczynek przed przyst?pieniem do ?wicze?.
 3. Miejsce do pracy powinno by? uprz?tni?te, bez zb?dnych przedmiotów przykuwaj?cych wzrok dziecka i rozpraszaj?cych jego uwag?.
 4. Po jednej stronie biurka warto umie?ci? zielon? ro?lin?, na któr? dziecko b?dzie mog?o skierowa? zm?czony czytaniem wzrok.
 5. Trzeba zadba? o cisz? - wy??czy? telewizor, sprz?t graj?cy, a nawet telefon.
 6. Mózg wymaga rozgrzewki, czyli ?wicze? wst?pnych. Najlepsze s? ?wiczenia, które maj? form? zabawy.
 7. W pracy warto wykorzystywa? skojarzenia, dzi?ki którym wi?cej i lepiej si? zapami?tuje.
 8. Podczas ?wicze? czytania nie powinno si? przybiera? zbyt wygodnej pozycji, bo to rozleniwia i nie sprzyja aktywno?ci umys?owej.
 9. Nale?y wyposa?y? si? w odpowiednie pomoce do ?wicze?.
 10. Zalecan? form? wspieraj?c? prac? i relaks dziecka s? zaj?cia ruchowe, w tym ?wiczenia kinezjologii edukacyjnej, która:
 • rozwija koncentracj? uwagi i pami?ci,
 • uczy kontrolowa? ruchy i emocje,
 • pobudza i usprawnia prac? obu pó?kul mózgowych, odpowiedzialnych za koordynacj? funkcji wzrokowych, s?uchowych i ruchowych.

?ród?o: Jestem rodzicem dziecka z dysleksj?, CMPPP

 
Kiedy zg?aszamy si? do pedagoga PDF Drukuj Email
Wpisany przez michalinabanasiak   
środa, 27 listopada 2013 14:25

Uczniu, zg?o? si? do pedagoga szkolnego gdy:

 1. Czujesz, ?e nikt Ci? nie rozumie.
 2. Znajdujesz si? w trudnej sytuacji materialnej.
 3. Masz problemy rodzinne.
 4. Nie wiesz jak rozwi?za? problem.
 5. Chcia?by? pomóc innym.
 6. Masz ciekawe pomys?y, którymi chcesz si? podzieli?.

 

Rodzicu, zwró? si? do pedagoga szkolnego gdy: 

 1. Niepokoi Ci? zachowanie dziecka.
 2. Chcesz porozmawia? o dziecku i Twoich z nim relacjach.
 3. Masz pytania dotycz?ce wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
 4. Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 5. Masz pytania i nie wiesz do kogo si? z nimi zwróci?.
 6. Szukasz pomocy.
 


Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Marii Dymitra
Jutro: Michala Makarego

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content