Rok szkolny 2018/2019
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 lipca 2019 10:03

P 20190610 133924 vHDR On

   W dniach 10 -11.06.2019 roku udali?my si? z uczniami naszej szko?y na wycieczk?, której zwiedzanie zacz??o si? od Gda?skiej Starówki. Zobaczyli?my tam m.in. Dwór Artusa, Ratusz, Fontann? Neptuna, po czym udali?my si? do Europejskiego Centrum Solidarno?ci oraz pod historyczna bram? nr 2 Stoczni Gda?skiej. Kolejnym punktem naszej wycieczki by? rejs na pó?wysep Westerplatte i zwiedzanie wzgórza. Nast?pnie pojechali?my do Sopotu, gdzie przespacerowalismy si? po najd?u?szym drewnianym molo w Europie. Ostatnim miejscem, które odwiedzili?my w tym dniu, by?a Gdynia. Obejrzeli?my najs?yniejszy polski ?aglowiec - Dar Pomorza oraz okr?t wojenny ORP B?yskawica.

   Drugiego dnia wyruszyli?my do Sztutowa. Niemcy we wrze?niu 1939 roku utworzyli tam obóz koncentracyjny Stutthof. Zwiedzanie rozpocz?li?my od obejrzenia dokumentalnego filmu o historii powstania obozu, po czym zobaczyli?my obiekty nale??ce do niego. Ostatnim punktem naszej wycieczki by? Malbork, gdzie zwiedzili?my jedn? z najwi?kszych twierdz ?redniowiecznej Europy – Zamek Krzy?acki.

   W wycieczce uczestniczy?o 43 uczniów: 33 z klas gimnazjalnych, pozosta?a dziesi?tka to uczniowie z klas IV, VII, VIII. Opiekunami byli p. M. Kwiatkowska, p. M. G?owacka, p. J. Graczyk, p. M. Werner. (M.G.)

 
Wycieczka do Gda?ska PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 08 lipca 2019 10:39

IMG 20190618 135650

   W przeddzie? zako?czenia roku szkolnego klasy: IVb, Vc, Va uda?y si? na szkoln? wycieczk? do Gda?ska. O zorganizowanie wycieczki poprosili?my biuro podró?y Klub Podró?nika R3B. Celem wycieczki by?o poznanie historii Gda?ska, zaj?cia interaktywne w Muzeum Morskim na wystawie "Ludzie-Statki-Porty" oraz rejs statkiem.

   Wyjechali?my z B?dkowa o godzinie 7.00, a ju? o 10.00 byli?my w Gda?sku. Na miejscu rozpocz?li?my zwiedzanie z przewodnikiem. Najwa?niejsze miejsca, które zobaczyli?my to: Droga Królewska z Katowni?, Z?ot? Bram?, D?ugi Targ, Ratusz i pomnik Neptuna oraz Dwór Artusa. Zielona Brama zaprowadzi?a nas nad Mot?aw?, sk?d zobaczyli?my Spichlerze i ?urawia, a ulic? Mariack? z licznymi stoiskami z bursztynem, doszli?my do Ko?cio?a Mariackiego. Nast?pnie uczestniczyli?my w interaktywnych zaj?ciach w Muzeum Morskim na wystawie "Ludzie-Statki-Porty". Tu wycieczkowicze mogli si? zrelaksowa? i pozby? nadmiaru energii. By?o super!!! Zm?czeni, ale zadowoleni zjedli?my obiad w „harcówce”. Prawie nikt nie marudzi? przy posi?ku.

   Du?a atrakcj? by? rejs statkiem pirackim na Westerplatte. Dzi?ki uprzejmo?ci pilota uczestnicy wycieczki mogli zamoczy? nogi w naszym polskim morzu. Ba?tycka woda by?a zimna, ale wszyscy w niej brodzili, nawet opiekunowie. Bo jak tu nie zamoczy? nóg b?d?c nad morzem. Pó?niej pani Dorota zapozna?a nas z krótk? histori? Westerplatte. Oddali?my przy pomniku ho?d bohaterom II wojny ?wiatowej.

   Nast?pnie wyruszyli?my w drog? powrotn?. W B?dkowie byli?my oko?o 21.00. Ca?? wycieczk? wszystkim dopisywa? dobry humor. Zm?czeni ale cali i zdrowi wrócili?my do naszych domów. Opiekunowie wycieczki to: p. Agnieszka, p. Ma?gosia, p. Beata. Dzi?kujemy wszystkim, którzy brali udzia? w organizacji tego wyjazdu (AK).

 
Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 lipca 2019 13:17

DSC 0071

   W roku szkolnym 2018/2019 W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w B?dkowie uczy?o si? 531 dzieci i uczniów, w tym:

  • w przedszkolu – 24 dzieci
  • w oddzia?ach przedszkolnych – 95 dzieci
  • w klasach I – VIII – 359 uczniów
  • w gimnazjum – 53 uczniów

   Promocj? do klas programowo wy?szych otrzymali wszyscy uczniowie klas I – VII. Szko?? podstawow? uko?czy?o 41 uczniów, a gimnazjum – 53 uczniów. Na 290 uczniów klas IV – VIII szko?y podstawowej i III gimnazjum promocj? z wyró?nieniem otrzyma?o – 87 uczniów, w tym 23 absolwentów: 8 absolwentów szko?y podstawowej i 15 absolwentów gimnazjum.

Najwy?sze ?rednie uzyska?y klasy: IVb - 4,67 IVa - 4,46 Vb - 4,56 IIIaG - 4,31. Najwy?sz? frekwencj? mia?y klasy: IVa - 95,95% VIb - 95,57% IVc - 94,97% IIIbG - 89,64%

   Uczniowie klas IV – VIII i gimnazjum uzyskali nast?puj?ce oceny zachowania: wzorowych – 80 (27,6%); bardzo dobrych – 99 (34,1%); dobrych – 94 (32,4%); poprawnych – 16 (5,5%); nieodpowiednich – 1 (0,3%).

Najlepsi absolwenci Szko?y Podstawowej

lp. Nazwisko i imi? ?rednia klasa
1. Zuzanna Przybysz 5,78 VIIIa
2. Junczys Olga 5,22 VIIIa
3. Rosi?ski Jakub 5,11 VIIIb
4. Brzezi?ska Natalia 5,06 VIIIa
5. Bartoszek Aleksandra 4,89 VIIIb
6. Lewandowski Marcin 4,89 VIIIb
7. Szafra?ska Julia 4,83 VIIIb
8. Promi?ska Natalia 4,78 VIIIb

 DSC 0500

DSC 0493

Najlepsi absolwenci Gimnazjum

lp. Nazwisko i imi? ?rednia klasa
1. Kumor Martyna 5,76 IIIa
2. Jab?o?ska Julia 5,67 IIIb
3. Salamo?ska Justyna 5,50 IIIb
4. Nowak Zuzanna 5,44 IIIa
5. Machalska Oliwia 5,33 IIIa
6. Pali?ska Natalia 5,28 IIIa
7. Graczyk Kacper 5,14 IIIb
8. Linowiecka Dominika 5,14 IIIb
9. Chojnacka Patrycja 5,00 IIIa
10. Rakoca Sara 5,00 IIIa
11. ?wiercz Aleksandra 5,00 IIIb
12. Ciesielska Marta 4,94 IIIa
13. Kowalska Monika 4,89 IIIa
14. Chlewicka Weronika 4,83 IIIa
15. Skowro?ska Patrycja 4,79 IIIb

DSC 0481

 

DSC 0487

   Szko?a mo?e pochwali? si? wieloma sukcesami w konkursach przedmiotowych jak i interdyscyplinarnych. Szczegó?y mo?na znale?? na naszej stronie internetowej www.gimbadkowo.pl a ju? od wrze?nia na nowej stronie pod adresem www.szkolabadkowo.plWarto wspomnie?, ?e rok szkolny liczy oko?o 175 dni roboczych a na naszej stronie pojawi?o si? ponad 200 informacji o konkursach, wydarzeniach, projektach unijnych, imprezach, wycieczkach, spotkaniach w których uczestniczyli nasi uczniowie a zosta?y one przygotowane, przeprowadzone i zorganizowane przez naszych nauczycieli - zapraszamy do lektury poni?ej.

   Po raz pierwszy w szkole podstawowej odby? si? egzamin po uko?czeniu klasy VIII, a po raz ostatni egzamin gimnazjalny po klasie III. Zbieg?y si? one z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli, nasi nauczyciele stan?li na wysoko?ci zadania i mimo strajku bez ?adnych zak?óce? przeprowadzili te egzaminy. Bardzo dobrze dla naszych uczniów wypad? egzamin gimnazjalny nieco gorzej egzamin ósmoklasisty.

   Mamy za sob? 10 miesi?cy wyt??onej pracy. S?owa podzi?kowania kieruj? do wszystkich rodziców, którym zale?y na dobru naszej szko?y, na budowaniu jej pozytywnego wizerunku. Dzi?kuj? za Wasz? prac? i zaanga?owanie. Chc? równie? podzi?kowa? panu Wójtowi i Radzie Gminy B?dkowo za wsparcie w dzia?aniach, Ksi?dzu proboszczowi Antoniemu Tabakowi i Ksi?dzu proboszczowi Krzysztofowi Ka?mierczakowi za wsparcie duchowe. Dzi?kuj? nauczycielom za bardzo dobr? prac? i atmosfer?. Praca z Wami jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ale i pouczaj?cym do?wiadczeniem. S?owa podzi?kowania kieruj? do pa? wicedyrektor - pani Anny Krajewskiej i pani Beaty Wyborskiej. Dzi?ki Wam, cz?sto rzeczy niemo?liwe dla mnie, stawa?y si? mo?liwe. Gratuluj? wszystkim uczniom wyników w nauce na miar? swoich mo?liwo?ci, jestem z Was bardzo dumny. Pami?tacie o s?owach  ?w. Augustyna: „Cz?owiek nie mo?e niczego nauczy? drugiego cz?owieka. Mo?e mu tylko dopomóc wyszuka? prawd? we w?asnym sercu, je?eli j? posiada!!!….”

   W ostatnim dniu roku szkolnego 2018/2019 zako?czy?o swoj? dzia?alno?? gimnazjum, któremu chc? po?wi?ci? kilka s?ów.

   Publiczne Gimnazjum w B?dkowie powsta?o 1 wrze?nia 1999r., pierwszym jego dyrektorem zosta?a Pani Halina Ma?ecka, która wraz z nauczycielami tworzy?a placówk? od podstaw. Po jej odej?ciu na emerytur? szko?? kierowa? Pan Ryszard St?pkowski.

   1 wrze?nia 2003r. gimnazjum nadano imi? W?adys?awa Stanis?awa Reymonta, 8 grudnia 2005r. odby?a si? uroczysto?? wr?czenia sztandaru. W 2012r. gimnazjum zosta?o w??czone do Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego, którym kierowa?a Pani Marieta Kapeli?ska, a obecnie Janusz Graczyk.

   Przez 20 lat naszej dzia?alno?ci gimnazjum uko?czy?o 1046 uczniów. Wielu z nich, id?c ?ladami patrona, rozs?awia?o imi? szko?y, zdobywaj?c nagrody w licznych konkursach rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i mi?dzynarodowych.

   Dzisiaj, kiedy wyprowadzili?my sztandar szko?y, byli?my ?wiadkami zako?czenia pracy gimnazjum. Je?li nadchodzi koniec, to koniec i nic na to nie poradzisz. Oczywiste, a jakie trudne do zrozumienia i zaakceptowania. Jestem jednak pewien, ?e nikt i nic nie zabierze nam naszych wspomnie?. (dyr.)

  Dim lights Embed Embed this video on your site

Poprawiony: środa, 10 lipca 2019 10:41
 
PODSUMOWANIE KANGURA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 lipca 2019 12:55

logo kangourou   6 czerwca w Szkole Podstawowej nr 14 im. Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego we W?oc?awku odby?a si? uroczysto?? podsumowania XXVIII edycji Mi?dzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny dla regionu w?oc?awskiego.

   Kangur Matematyczny jest to obecnie najbardziej masowa impreza matematyczna na ?wiecie. W Polsce patronat nad konkursem ma Wydzia? Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu. Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich typów szkó?, od klasy 2 szko?y podstawowej po maturzystów. Jest atrakcyjny ze wzgl?du na nietrudne, nieszablonowe i zabawne zadania oraz prost? formu??. Uczestnicy na ca?ym ?wiecie rozwi?zuj? te same zadania tego samego dnia. W bie??cym roku szkolnym w regionie w?oc?awskim wzi??o udzia? 5,5 tys. uczestników ze 140 szkó?. Na uroczysto?ci podsumowuj?cej konkurs nagrodzono: Miko?aja Patyka ucznia klasy VII oraz Bartosza Przybysza ucznia klasy V, którzy uzyskali wynik bardzo dobry. Otrzymali oni nagrody rzeczowe w postaci albumów, gier logicznych, s?owników, nagród ksi??kowych. Ponadto 12 uczniów z naszej szko?y zdoby?o wyró?nienia: Piasecki Wojciech, Wi?niewski Adam, Pietrzak Julia, Baranowski Bart?omiej, Mo?d?e? Mi?osz, Kosta?ski Alan, Nowak Maja, Kotlarz Bart?omiej, Gapska Maja, Kudli?ska Michalina, Mo?d?e? Szymon, Przybysz Zuzanna. Gratulujemy i ?yczymy sukcesów w przysz?ym roku szkolnym. (K.W.)

 
Wycieczka do parku w Kowalu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 lipca 2019 12:43

IMG 20190611 121736

   11 czerwca 2019r. uczniowie klas IV pod opiek? A. Krajewskiej, B. Weso?owskiej i E. Junczys odwiedzili znajduj?c? si? przy siedzibie Gostyni?sko – W?oc?awskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu pracowni? dydaktyczn?.

   W pracowni multimedialnej zapoznali si? z przygotowan? przez le?nika, p. Les?awa Urbankiewicza prezentacj?, która dotyczy?a historii parku, jego walorów przyrodniczych i kulturowych. Odbyli te? wirtualn? (technika 3D) w?drówk? po terenie parku w ró?nych porach roku. Podczas tej w?drówki poznawali najciekawsze miejsca i atrakcje parku, ucz?c si? jednocze?nie w?a?ciwych zachowa? w obcowaniu z przyrod?. Wielk? atrakcj? dla uczniów by? pobyt w ogrodzie edukacyjnym „Rycykowy zak?tek”. Ogród ten, podzielony na 7 enklaw tematycznych, umo?liwi? uczniom ?wietn? zabaw? i jednocze?nie edukacj?. Dzieci gra?y na le?nych cymba?ach, obserwowa?y teren przez peryskop, pozna?y dzia?anie si?y od?rodkowej, uczy?y si? jak schwyta? wiatr i w jaki sposób wydoby? ziele? z odpadów, mog?y te? zmierzy? d?ugo?? swojego skoku miar? skoku przypisan? ró?nym zwierz?tom. W enklawie „Królewski Gród Kowal” z tablic informacyjnych pozna?y histori? grodu, w którym urodzi? si? Kazimierz Wielki.

   Pobyt w tym ciekawym miejscu zako?czy? wspólny posi?ek ufundowany przez w?adze parku. Wrócimy na teren parku ju? we wrze?niu, by id?c ?cie?k? edukacyjn?, pozna? pi?kno parku z bliska.(A.K.)

Poprawiony: wtorek, 02 lipca 2019 13:14
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 lipca 2019 12:37

„Mama i tata, ile? te s?owa kryj? w sobie tre?ci.
Z nimi zwi?zane s? nasze najpi?kniejsze wspomnienia z dzieci?stwa,
nasze pierwsze rado?ci, zabawy, troski, marzenia i t?sknoty.
Ka?dy z nas chowa w sercu wdzi?czno?? za to,
?e dali nam najwi?kszy skarb – ?ycie”.

 IMG 2853

   12 czerwca uczniowie klas II wraz z wychowawczyniami p. A. Bury i p. L. Bujanowsk? go?cili w szkole swoich rodziców. W podzi?ce za trud wychowania, opiek? i mi?o?? zaprezentowali pi?kn? inscenizacj? okazji Dnia Matki i Ojca. Na wyj?tkowych go?ci czeka?o wiele atrakcji: by?y wzruszaj?ce wiersze, piosenki, humorystyczne scenki z codziennego, rodzinnego ?ycia. Wyst?py ma?ych artystów wywo?a?y na twarzach rodziców u?miech i ?zy wzruszenia. Na zako?czenie uroczysto?ci dzieci od?piewa?y z serca p?yn?ce „100 lat…”, po czym obdarowa?y rodziców w?asnor?cznie wykonanymi podarunkami.

   Po cz??ci artystycznej dzieci zaprosi?y rodziców na s?odki pocz?stunek. Wspólnie sp?dzony czas sta? si? dla doros?ych okazj? do mi?ych rozmów, wymiany do?wiadcze?, a dla dzieci by?a to okazja, aby podzi?kowa? za trud w?o?ony w codzienne wychowanie. (L.B.)

Poprawiony: poniedziałek, 08 lipca 2019 10:36
 
WiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 36

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Marii Dymitra
Jutro: Michala Makarego

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content