Logopeda
Godziny pracy logopedy PDF Drukuj Email

LOGOPEDA

               Katarzyna Moraczewska-Nowak               

 

Poniedzia?ek 8:20 – 14:40

Wtorek 8:20 – 13:45

?roda 11:05 – 14:40

Czwartek 8:20 – 11:50

Pi?tek 11:05 – 13:45

speech

 
Apel Waszego Dziecka PDF Drukuj Email

   Mamo, wiem, ?e mnie kochasz i tak wiele potrafisz zrobi? dla mnie.

 1. Zrób wszystko, bym mówi? poprawnie.
 2. B?d? cierpliwa, gdy mi co? nie wychodzi i nie zniech?caj si?.
 3. Nie ka? mi ?wiczy? za d?ugo, bo nie mog? d?u?ej ni? 20 minut skupi? si? na wykonywanym zadaniu.
 4. Powtarzaj wielokrotnie ten sam materia? ?wiczeniowy.
 5. Przygotuj ze mn? zalecone ?wiczenia tak, aby logopeda móg? proponowa? mi ci?gle nowe zadania.
 6. Chc?, by? by?a ze mnie zadowolona, bo zale?y mi na Twoim uznaniu.
 7. Nie daj si? nabra?, gdy próbuj? wymiga? si? od ?wicze? swoimi wykr?tami; b?d? konsekwentna.
 8. Nie przerywaj rozpocz?tej terapii, bo chc? mówi? tak dobrze, jak inne dzieci.
 9. Chwal mnie, bo pochwa?y dopinguj? mnie do ?wicze?.

Szanowni Rodzice!

EFEKT TERAPEUTYCZNY ZALE?Y TAK?E OD:

 • Waszego zaanga?owania i wspó?pracy z logoped?;
 • Motywacji dziecka do spe?niania podawanych zalece?;
 • Cz?sto?ci i systematyczno?ci ?wicze?;
 • Metod wspieraj?cych g?ówn? metod? terapii.

   Pomó?cie swojemu dziecku opanowa? prawid?ow? wymow?. Terapia nie polega tylko na przychodzeniu do logopedy. Niezb?dne jest dok?adne i systematyczne wykonywanie w domu zaleconych ?wicze?. Jest to konieczne do uzyskiwania post?pów i osi?gania kolejnych etapów na drodze do prawid?owej mowy. Dziecko do rozwoju potrzebuje koniecznie poczucia sukcesu. Jest to szczególnie wa?ne przy pracy w grupach, gdy dzieci w sposób naturalny porównuj? swoje osi?gni?cia.

   Nie oczekujcie na cudown? pigu?k?, która sprawi, ?e Wasze dziecko b?dzie mówi?o poprawnie, takiej jeszcze nie wynaleziono.

 
Kiedy do logopedy? PDF Drukuj Email

Obserwujmy dziecko i udajmy si? do specjalisty, je?eli:

 •  podczas mówienia wsuwa j?zyk mi?dzy z?by (bez wzgl?du na wiek),
 • ma zmiany anatomiczne w obr?bie narz?dów mowy, np. krótki j?zyk, skrócone w?dzide?ko pod j?zykiem, krzywy zgryz,
 • mówi przez nos,
 • istnieje w?tpliwo??, czy dobrze s?yszy,
 • zamienia g?oski d?wi?czne ich bezd?wi?cznymi odpowiednikami, np. buda – puda,
 • nie wymawia samog?osek ustnych: a, o, e, u, y, i,
 • zniekszta?ca g?oski,
 • zacina si? podczas mówienia.

Jak odró?ni? wad? wymowy od nieuko?czonego rozwoju mowy?

 •  6-latek powinien mie? opanowane wszystkie g?oski i technik? mówienia
 • 5-latek ma prawo mówi? jeszcze lyba zamiast ryba, zaczyna wymawia? sz, ?, cz, d?
 • 4-latek poprawnie wymawia s, z, c, dz, k, g
 • 3-latek – jego mowa mo?e cechowa? si? wieloma nieprawid?owo?ciami: np. tula – kura, brzmi dziecinnie, opuszcza sylaby w wyrazie, upraszcza grupy spó?g?oskowe, np. ?upa midolowa – zupa pomidorowa, ale potrafi podnie?? j?zyk do podniebienia podczas realizacji l i opanowuje wymow? g?osek f, w

Terapi? logopedyczn? podejmujemy, je?eli g?oska jest deformowana (jej brzmienie jest zniekszta?cone), np. r francuskie.

 
Zadania logopedy w szkole PDF Drukuj Email

1. Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad jej prawid?owym rozwojem)

 • czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej,
 • prowadzenie ?wicze? kszta?tuj?cych prawid?ow? mow? i doskonal?ce mow? ju? ukszta?towan?,
 • wspó?praca z nauczycielami i specjalistami.

2. Diagnostyka (rozpoznawanie zak?óce? lub zaburze? j?zykowych).

 • przeprowadzanie przesiewowych bada? logopedycznych w obecno?ci rodzica oraz pog??biona diagnoza w razie potrzeb,
 • udost?pnienie wyników bada? wychowawcom badanych oddzia?ów.

3. Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zak?óce? i zaburze? komunikacji j?zykowej i pomoc w przezwyci??aniu problemów dzieciom, maj?cych trudno?ci z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem).

 • obj?cie opiek? logopedyczn? wyznaczonych dzieci,
 • systematyczne prowadzenie indywidualnych oraz grupowych zaj?? logopedycznych w szkole,
 • ?wiczenia usprawniaj?ce aparat artykulacyjny,
 • usprawnianie funkcji oddechowo – fonacyjnych,
 • usprawnianie s?uchu fonematycznego,
 • usprawnianie analizy i syntezy s?uchowej,
 • usprawnianie analizatora wzrokowego,
 • wzbogacanie s?ownictwa czynnego i biernego,
 • rozwijane komunikacji j?zykowej poprzez usprawnianie funkcji mowy,
 • umiej?tno?ci wypowiadania si?,
 • wyrównywanie opó?nie? mowy,
 • korygowanie wad wymowy,
 • stymulowanie rozwoju poznawczo- j?zykowego,
 • usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- s?uchowych,
 • wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzon? koordynacj?,
 • udzielanie porad i wskazówek rodzicom w celu uzyskania lepszych efektów terapii,
 • prowadzenie zeszytów zaj?? logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu,
 • kierowanie na badania specjalistyczne: foniatryczne, laryngologiczne, audiometryczne, ortodontyczne w razie konieczno?ci – neurologiczne,
 • poinstruowanie nauczycieli o sposobach korekty wad wymowy z dzie?mi obj?tymi terapi?.

   Badanie mowy przeprowadzam na pocz?tku roku szkolnego w?ród dzieci pi?cioletnich, aby w drugiej po?owie wrze?nia rozpocz?? zaj?cia logopedyczne. Celem terapii wad mowy jest usuni?cie wszelkich wadliwych d?wi?ków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawid?owych, rozwój mowy w przypadku jego opó?nienia, rozwój kompetencji j?zykowych.

 
Dlaczego dziecko powinno ucz?szcza? na zaj?cia logopedyczne? PDF Drukuj Email

   Stan mowy ma ogromny wp?yw na nauk? szkoln?. Od tego, jak dziecko mówi zale?? w znacznej mierze jego post?py w nauce oraz pozycja spo?eczna w grupie klasowej, co nazywa si? powodzeniem szkolnym. Wady wymowy mog? prowadzi? do niepowodze? szkolnych. Dlatego bardzo wa?ne jest wczesne rozpoznanie, diagnoza i terapia logopedyczn?. Nale?y konsultowa? si? z nauczycielem przedszkola i logoped?. Nie mo?na liczy? na to, ?e dziecko „wyro?nie”.

   Wp?yw zaburze? mowy na trudno?ci w nauce przejawia si? w przedmiotach, które wymagaj? od dziecka poprawnego pisania, czytania i wypowiadania si? (dzieci z wadami artykulacyjnymi pope?niaj? te same b??dy w czytaniu, w pisaniu, które wykazuj? w mowie spontanicznej). Najcz??ciej spotykane b??dy wi??? si? z seplenieniem, reraniem, ubezd?wi?cznianiem g?osek d?wi?cznych, co cz?sto prowadzi do zmiany znaczenia wyrazu (dom – tom, bije – pije).

   B??dy wynikaj?ce z nieprawid?owego wybrzmiewania g?osek sycz?cych oraz g?oski r stosunkowo rzadko zmieniaj? sens wyrazów, np. szafa – safa, czapka – capka, rower - lowel. W tych przypadkach obserwuje si? zamiany g?osek, które zmieniaj? sens czytanego tekstu i pisanego wyrazu, np. szum – sum, rak – lak. Zmiana znaczenia poszczególnych s?ów utrudnia uchwycenie sensu czytanego tekstu, co ma negatywne znaczenie dla procesu uczenia si?. W pisaniu wypracowa? i pisaniu ze s?uchu pojawiaj? si? b??dy, b?d?ce odzwierciedleniem wadliwej wymowy.

   Zaburzenia mowy powinny by? zniwelowane przed rozpocz?ciem nauki szkolnej – inaczej spowoduj? trudno?ci w nauce a w efekcie niepowodzenia szkolne. U dzieci pojawiaj? si? te? kompleksy oraz l?k przed mówieniem. Jak wynika ze statystyk w?ród uczniów, którzy maj? trudno?ci w czytaniu i pisaniu, dzieci z zaburzeniami mowy jest oko?o 50%.

 
Wady wymowy naszych dzieci PDF Drukuj Email

   O wadzie wymowy mówimy wtedy, gdy odbiega ona od normy fonetycznej ogólnie przyj?tej w danym j?zyku (Demel, 1994). Nale?y odró?ni? wady wymowy od nieuko?czonego rozwoju mowy. Zgodnie z tym, co wcze?niej zosta?o napisane, do wad wymowy nie zalicza si? rozwojowych form mowy dzieci?cej (wiemy ju?, ?e do pi?tego roku ?ycia dziecko ma prawo nie wymawia? pewnych g?osek - nale?y to uzna? za form? poprawn? dla danego okresu rozwojowego). Ró?nica ta dotyczy prognoz terapeutycznych.

   W przypadku nieuko?czonego rozwoju mowy mo?e nast?pi? (oczywi?cie nie w ka?dym przypadku) samoistna poprawa wymowy, natomiast w przypadku wady wymowy (np. dyslalii) nie mo?na na to liczy? - konieczna jest interwencja logopedy i im wcze?niej ona nast?pi, tym skuteczniejsza jest terapia logopedyczna.

   W codziennej pracy logopeda styka si? najcz??ciej z grup? wad artykulacyjnych nazwanych dyslali?. Dyslalia - to nieprawid?owo?? w wymawianiu jednej g?oski, wielu g?osek, a nawet niemal wszystkich g?osek równocze?nie. Przy zachowanym rytmie, melodii i akcencie, sama wymowa jest niewyra?na, ma?o lub zupe?nie niezrozumia?a.

I. W obr?bie dyslalii tymi, które w pierwszej kolejno?ci wymagaj? interwencji logopedy s? deformacje (zniekszta?cenia brzmienia) g?osek, w wyniku czego powstaj? d?wi?ki nie nale??ce do zasobu g?osek j?zyka polskiego. S? 

 • seplenienie mi?dzyz?bowe dotyczy? mo?e g?osek: s, z, c, dz, ?, ?, ?, d?, sz, ?, cz, d?, w czasie wymowy j?zyk wsuwa si? mi?dzy z?by;
 • seplenienie boczne dotyczy wymienionych powy?ej g?osek, j?zyk u?o?ony jest niesymetrycznie, d?wi?kom towarzyszy charakterystyczne nieprzyjemne dla ucha brzmienie;
 • seplenienie wargowe dotyczy tak?e wy?ej wymienionych g?osek, j?zyk nie bierze udzia?u w ich wymowie, g?oski wymawiane s? wargami charakterystycznie wysuni?tymi do przodu, jak przy dmuchaniu;
 • seplenienie wargowo-z?bowe wymienione wy?ej g?oski wymawiane s? przy udziale górnych lub dolnych siekaczy i przeciwleg?ej wargi (j?zyk pozostaje bierny),
 • reranie - g?oska „r" zamiast drga? czubka j?zyka g?oska ta mo?e by? wymawiana poprzez drgania j?zyczka podniebiennego,warg, policzków;

II. Natomiast wszelkie zast?powanie g?osek trudniejszych do wymówienia g?oskami ?atwiejszymi, np. sanki - sianki, szko?a - sko?a, rak - lak, b?d?ce przejawem nieuko?czonego rozwoju mowy, nie traktujemy jako wady wymowy, je?li wyst?puje poni?ej 6-7 roku ?ycia.

   U dzieci powy?ej 7 roku ?ycia do wad wymowy zaliczamy dyslali? o charakterze deformacji g?osek oraz wymow? charakteryzuj?c? si? zamian? g?osek trudniejszych do wymówienia g?oskami ?atwiejszymi, gdy? do tego czasu rozwój mowy powinien by? zako?czony od strony artykulacyjnej.

   Dyslalie o charakterze paralalii (zamiany) g?osek, to najcz??ciej:

 • Seplenienie (sygmatyzm) dotyczy g?osek: s, z, c, dz, ?, ?, ?, d?, sz, ?, cz, d?, g?oski te zamieniane mog? by? w obr?bie tych rzech szeregów, np.: szko?a - sko?a - ?ko?a, sa?ata - sza?ata - ?a?ata, ?limak - szlimak - slimak,
 • Reranie (rotacyzm) „r” g?oska „r” mo?e by? zast?piona g?osk? „l” lub „j” np.: rower – lowel, jowej
 • Parakappacyzm, Paragammacyzm - „k” i „g” ich substytutami s? najcz??ciej „t” i „d”, np.: kot - tot, guma - duma

   Niezale?nie od ogólnego podzia?u dyslalii (deformacje, zast?powanie, brak g?oski) wyodr?bniona jest szczególna posta? dyslalii, która - ze wzgl?du na metodyk? post?powania powinna by? wydzielona. Jest to wymowa bezd?wi?czna (nazywana te? mow? bezd?wi?czn?).

 • Mowa bezd?wi?czna g?oski d?wi?czne: b, bi, d, di, g, gi, z, ?, ?, dz, d?, d?, w, wi zamieniane s? na bezd?wi?czne: p, pi, t, ti, k, ki, s, ?, sz, c, ?, f, fi, (bez drga? wi?zade? g?osowych, np. bada - pada, domek - tomek);
 
WiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Marii Dymitra
Jutro: Michala Makarego

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content