ROK SZKOLNY 2015/2016
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 02 lipca 2016 11:18

   Zamieszczamy poni?ej wykaz podr?czników, jednocze?nie przypominamy o sk?adaniu dokumentów przez uczniów aplikuj?cych do klasy pierwszej naszego gimnazjum.

klasa I-II

klasa III

Poprawiony: sobota, 02 lipca 2016 11:29
 
Uroczyste Zako?czenie Roku 2015/16 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 czerwca 2016 23:53

DSC 0032

logogim

Polonez do obejrzenia

Dim lights Embed Embed this video on your site

... i jeszcze jeden filmik

Dim lights Embed Embed this video on your site

Poprawiony: sobota, 02 lipca 2016 15:07
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 czerwca 2016 14:56

stachuranagrody

   14 czerwca 2016 roku w Zespole Szkó? nr 2 im. mjra H. Dobrza?skiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim rozstrzygni?to II Wojewódzki Konkurs na Prezentacj? Multimedialn? inspirowan? twórczo?ci? Edwarda Stachury.

   Drugie miejsce zdoby?a w nim Monika Rogi?ska, uczennica kl. IIIb za prezentacj? „Bo w?drówk? jedn? ?ycie jest cz?owieka…”. Prac? przygotowa?a pod opiek? p. Beaty Wyborskiej.

   Na uroczysto?ci rozdania nagród go?ciem specjalnym by? p. Marek Badke, przyjaciel poety i autor ksi??ki Stachura alias Sted. (MR)

Poprawiony: wtorek, 28 czerwca 2016 15:00
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 25 czerwca 2016 11:22

logogim   Bardzo dobrze wypadli nasi uczniowie w tegorocznych egzaminach gimnazjalnych. Ich prezentacj? zaczniemy od przedmiotów humanistycznych. Z j?zyka polskiego ?rednia krajowa to 69% mo?liwych do uzyskania punktów. ?rednia naszego województwa – 68%, naszego powiatu 69%, a uczniowie gimnazjum w B?dkowie 68%. Z historii i wiedzy o spo?ecze?stwie ?rednia krajowa – 56%, naszego województwa – 55%, naszego powiatu – 55%, a uczniowie naszei szko?y zdobyli 61% (to czwarty wynik w gminach naszego województwa!).

   Równie dobrze posz?y naszym uczniom egzaminy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Z królowej nauk, z matematyki - ?rednia krajowa to 49%, ?rednia województwa 46%, naszego powiatu – 45, a nasi uczniowie zdobyli a? 56%, co ulokowa?o nasz? szko?? na 5 miejscu w?ród gmin naszego województwa! Z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia i geografia) ?rednia krajowa to 51%, województwa 49%, powiatu – równie? 49% a nasi uczniowie sporo powy?ej tych ?rednich – bo 53,5% (dok?adnie 10 miejsce w?ród gmin województwa).

   Ostatni? grup? przedmiotów egzaminacyjnych by?y j?zyki. ?rednia krajowa z j?zyka angielskiego na poziomie podstawowym to 64%, w województwie 61%, w powiecie 59% a w naszej szkole 56,5%.

   Ale to tylko liczby – warto pochyli? si? nad bardziej szczegó?owymi danymi, a s? to dane budz?ce uznanie. Tegoroczni absolwenci swymi wynikami zapisali bowiem nowy i jak si? wydaje trudny do pobicia poziom. Od pocz?tku istnienia gimnazjum tylko dwukrotnie z j?zyka angielskiego uczniowie uzyskali maksymalny wynik – 100%, a dokonali tego Jan Kowalczyk i Jakub Przekwas. Byli te? laureaci konkursów przedmiotowych, którym takie prawo przys?uguje (w tym roku by?a Helenka Podlewska z historii i Daniel Lewandowski z wosu. Jednak?e wszystkie dotychczasowe osi?gni?cia przebi?a Joasia Piotrowska, która zdobywaj?c po 100% z j?zyka polskiego i matematyki , otworzy?a now? kart? sukcesów naszej szko?y, a równie ?wietne wyniki z pozosta?ych przedmiotów sprawi?y, ?e jej ?rednia 6 egzaminów to 94,7%. Tu? za ni? by?a Helenka Podlewska – 94,3%, a na trzecim miejscu najlepiej zdaj?cych egzamin uplasowa?a si? Weronika Wi?ckowska ze ?redni? 87,33%.

   Brawa dla wszystkich naszych uczniów i ich nauczycieli, bowiem to ich wspólna praca przez 3 lata nauki pozwoli?a tak dobry rezultat osi?gn??. Do gratulacji do??czamy ?yczenia wspania?ych wakacji i … powodzenia w nowych szko?ach po wakacjach.

Poprawiony: środa, 29 czerwca 2016 10:45
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 25 czerwca 2016 10:44

20160617 132826

   W pi?tek 17 czerwca br. w Centrum Olimpijskim im. Jana Paw?a II w Warszawie odby?a si? uroczysto?? wr?czenia nagród laureatom 26. Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadanie olimpijskie. Znalaz?y si? w?ród nich – Weronika Wi?ckowska oraz opiekunka jej pracy, pani Halina Dondalska.

   Do konkursu zg?oszono ??cznie 245 opowiada? – 126 z gimnazjów i 119 ze szkó? podstawowych. Fragmenty trzech wybranych opowiada?, w tym prac? Weroniki, odczyta?a aktorka, pani Dorota Bierkowska. Weronika jest ju? nasz? pi?t? laureatk? w tym konkursie… i mamy nadziej?, ?e nie ostatni?.

Poprawiony: sobota, 25 czerwca 2016 10:49
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 15

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Marii Dymitra
Jutro: Michala Makarego

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content