Rok szkolny 2001/2002
Podzi?kowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej Suchara   

   Ksi?dzu proboszczowi Stanis?awowi Mazurskiemu, pani Halinie Kuropatwi?skiej oraz panom - Czes?awowi Dobrzalskiemu, Tadeuszowi Gawro?skiemui Stanis?awowi Rozp?dowskiemu pragniemy podzi?kowa? za pomoc w zorganizowaniu Konkursu Piosenki Biesiadnej. Uczniowie i Nauczyciele Publicznego Gimnazjum w B?dkowie

 
Dzie? Ziemi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej Suchara   

alt

Dnia 3 VI 2002 do naszej szko?y przyjecha? teatr. Przedstawienie odby?o si? w GOK – u. Mia?o ono tytu? „Poci?g do nik?d”. Aktorzy wyst?puj?cy w nim opowiadali historie utalentowanego ch?opaka za?ywaj?cego narkotyki, który pokona? uzale?nienie dzi?ki dziewczynie, w której si? zakocha?. Jego historia ko?czy si? tragicznie. Historia ta zarówno jak i przedstawienie maj? na celu ustrzec przed uzale?nieniami takimi jak: narkotyki, alkohol, nikotynizm. Tre?? przedstawienia mówi?a równie? o depresji, która jest pocz?tkiem ka?dego uzale?nienia.

 

alt

 

Mi osobi?cie spektakl podoba? si?, dlatego, ?e zawiera przes?anie do m?odego pokolenia. Dawid G?owacki kl. IIIa

 

alt

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej Suchara   

   Dnia 22.05.02 udali?my si? na wycieczk? szkoln?. Nasza grupa sk?ada?a si? z uczniów wszystkich klas gimnazjum. Naszymi opiekunami byli: pan R. Mroczkowski, pani H. Dondalska i p. Beata Weso?owska. Wyruszali?my z samego rana o godzi. 6.00. Po oko?o 4h jazdy dojechali?my do pierwszego "przystanku" - na Grunwald. Nast?pnie odwiedzili?my skansen w Olsztynku. Byli?my w planetarium na zamku i starym mie?cie. Tutaj te? mieli?my nocleg. Najpierw zwiedzili?my ko?ció? w ?w. Lipce, potem kwater? Hitlera, wilczy szaniec, za? potem przep?yneli?my statkiem jezioro w Miko?ajkach. Po takich wra?eniach nasta? czas powrotu. Tym razem nocowali?my w K??bowie, nad pi?knym jeziorem. Wieczorem urz?dzili?my ognisko i sp?dzili?my mi?o czas na pieczeniu kie?basek i ?piewaniu. Ostatniego dnia zwiedzili?my Frombork, obóz koncentracyjny w Sztutowie. Pó?niej udali?my si? na spacer po lesie, byli?my w rezerwacie przyrody. W ko?cu dotarli?my te? nad morze.

 
Konkurs piosenki biesiadnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej Suchara   

alt

 

14 i 15 maja 2002 r. uczniowie trzech klas gimnazjum pisali egzaminy do szkó? ?rednich. W tym czasie klasy I, II z pomoc? nauczycieli uprzyjemni?y sobie wolny czas.

 

alt

 

Pierwszym dniu zorganizowali?my imprez? biesiadna. Ka?da klasa musia?a wylosowa? piosenk?, a pó?niej j? za?piewa?. By?o przy tym du?o ?miechu, ale i zabawy. Wygra?a klasa II a (sk?adaj?ca si? z nauczycieli), gdy? to w?a?nie ten wyst?p oklaskiwali?my najg?o?niej. ?eby wszystkim klasom dobrze si? ?piewa?o przed wykonaniem urz?dzili?my grilla.

alt

 

Odpowiedzialnym za to by? ks. Jan Dominowski, któremu za wszystko dzi?kujemy. Ten wspania?y zako?czyli?my meczem pi?ki no?nej, pomi?dzy klasami.

 

alt

 

15 maja by? dniem sportu i rekreacji, ale równie? rywalizacji. Pierwsz? konkurencj? by? rzut jajkiem na odleg?o??. Wiele z nich wyl?dowa?o na g?owach zawodników – nie mogli?my powstrzyma? si? od ?miechu. Potem odby?y si? zawody skoku wzwy? Sali informatycznej czeka?y na nas zmagania z grami komputerowymi.

 

alt

 

Nauczycielami odpowiedzialnymi za t? konkurencj? by? Andrzej Kuczy?ski i pan Janusz Graczyk. ?wietnie si? przy tym bawili?my i ?a?owali?my, ?e trwa?o to tak krótko. Monika Hofman Kl. IIa

 

alt

 
Egzamin - maj 2002 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej Suchara   

alt

 

Gimnazjum zgodnie z regulaminem ko?czy si? testami, które s? równoznaczne z egzaminem do szkó? licealnych i techników. Maksymalnie mo?na otrzyma? 100 punktów ??cznie z obu testów. Wraz z nauczycielami przygotowali?my si? na t? chwil? od trzech lat. A tak naprawd? to nikt nie wierzy?, ?e w ko?cu musi ona nast?pi?. A mianowicie czternastego maja we wtorek oraz pi?tnastego w ?rod? pisali?my swój pierwszy powa?ny „egzamin dojrza?o?ci”. Jego wyniki zdecyduj? o naszej dalszej edukacji. Pierwszego dnia pisali?my test humanistyczny. W jego sk?ad wchodzi?y elementy j?zyka polskiego, historii i sztuki.

 

alt

 

Wszystkie trzy klasy pojawi?y si? przed Gminnym O?rodkiem Kultury ju? o godzinie 8.30. Jednak wszyscy wygl?dali lepiej ni? zwykle. Byli?my ubrani w bia?e bluzki lub koszule oraz czarne spódniczki lub spodnie. Przed wej?ciem na sal? musieli?my zapozna? si? z przydzielonymi nam numerami, które mia?y by? po?o?one na ?awkach.

 

alt

 

Jeszcze par? minut przedrozpocz?ciem nasze panie polonistki i pani Maria Wierzchowiska i p. Halina Dondalska próbowa?y przypomnie? ogólne zagadnienia, które mog?yby pojawi? si? na te?cie. Nagle kilku dziewcz?tom pu?ci?y nerwy. Ze strachu, a tak?e z obawy przed z?ymi wynikami roz?ali?y si? i rozp?aka?y. Gdy uda?o si? je pocieszy?, pani Beata Weso?owska rozpocz??a wyczytywanie kolejno numerami uczniów wchodz?cych na sal?.

 

alt

 

Egzamin rozpocz?? si? o godzinie 9.00. Jednak samo pisanie zacz?li?my dwadzie?cia minut pó?niej, co trwa?o, a? a mo?e tylko, dwie godziny. W pierwszym dniu w komisji zasiadali: pani dyrektor Halina Ma?ecka, pani Ewa Jakóbowska, pan Andrzej Kuczy?ski, pan Janusz Graczyk, pan Ryszard St?pkowski oraz pani Beata Weso?owska.

 

alt

 

Drugiego dnia pisali?my test matematyczno – przyrodniczy, z elementami matematyki, fizyki, biologii, chemii i geografii. Ka?dy z nas bardziej si? go obawia?, poniewa? musieli?my zna? wi?cej teorii oraz „znienawidzone” wzory. 

 

alt

 

Tutaj równie? weszli?my do sali o godzinie 9.00. Wyczytywani przez pani? Mari? Wierzchowsk? zajmowali?my wyznaczone miejsca. Tym razem w komisji zasiadali; pani dyrektor, pani Beata Wyborska, pan Zdzis?aw Etynkowski, pani Anna Piernik, pani Halina Dondalska oraz pani Maria Wierzchowiska. Test rozwi?zywali?my te? przez dwie godziny.

 

alt

 

Ogólnie mówi?c ca?y egzamin nie wydawa? si? nam trudny. Wszystko przebiega?o zgodnie z regulaminem, problemów nie by?o, lecz niestety przez stres pope?niali?my wiele niem?drych b??dów, co wykaza?o pó?niejsze porównanie prac. Na szcz??cie ju? wszystko za nami. Monika Ward?ga kl. IIIc

 

alt

 
3 Maja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej Suchara   

alt

Bardzo ciekawe przedstawienie na majowe ?wi?to przygotowa?a klasa Ib pod kierunkiem wychowawcy pana Ryszarda St?pkowskiego. By?a to prawdziwa lekcja historii.

 

alt

 

Konstytucja zawarta 03.05.1791r. jest ?wi?tem narodowym. Jest ono obchodzone we wszystkich szko?ach, tak?e w naszej. Przedstawienie odby?o si? w GOK-u. Bardzo przezywali?my to wydarzenie. Inscenizacj? przygotowa? p. Ryszard St?pkowski wraz ze swoj? klas? Ib.

 

alt

 

Tematem przedstawienia by? powrót pos?a do domu w czasie przerw w obradach.

 

alt

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Marii Dymitra
Jutro: Michala Makarego

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content