ROK SZKOLNY 2007/2008
Rada Pedagogiczna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej Suchara   

 

logim   Dzi? to znaczy 27.08.2007 roku odby?a si? Rada Pedagogiczna, na której mi?dzy innymi nast?pi? przydzia? godzin i wychowawstw. Wychowawcy klas drugich i trzecich pozostaj? bez zmian a wychowawcami klas pierwszy zostaj?: klasa Ia - p. M. G?owacka, klasa Ib - p. Z. Etynkowski, klasa Ic - p. J. Graczyk. juz wkrótce sk?ady osobowe tych klas.

   Dowiedzieli?my si? równie?, ?e  pani? Katarzyn? Wi?tczak (j.angielski) zast?pi pani Wioleta Niemczyk. Podczas wakacji rezygnacj? z?o?y? równie? pan Tomasz Thede (sztuka), którego zast?pi? pani Ma?gorzata Hejman (plastyka) i pan Tomasz Centkowski (muzyka).

 

 
Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2007/08 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Uwaga rozpocz?cie roku w Publicznym Gimnazjum

im. W?. St. Reymonta w B?dkowie nast?pi w dniu 03 wrze?nia 2007 r.

tj. w poniedzia?ek o godzinie 10.30 a dok?adnie:

 

9.30 - Msza ?w. w ko?ciele parafialnym w B?dkowie

(przej?cie do szko?y)

10.30 - Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego (sala gimnastyczna)

 

DOJAZDY (03.09.2007)

8.45 - Bachórka - Wysocin - Jaranowo - Toporzyszczewo

9.45 - Ujma - ?ówkowice - ?owiczek

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej Suchara   

mit07JG_071   W ostatnich dniach sierpnia dyrektor gimnazjum przekaza?  interesuj?c? wiadomo??. Nasza szko?a ma przygotowa? cz??? artystyczn? na gminno-parafialne do?ynki. Szko?a tak funkcjonuje, ?e je?li jest zadanie do wykonania, to si? je… wykonuje.  Kilka telefonów do nauczycieli, stworzenie koncepcji artystycznej, napisanie scenariusza i … zanim rozpocz?? si? rok szkolny, byli?my ju? przygotowani do rozpocz?cia  drugiego etapu – czyli doboru uczniów i rozpocz?cia  prób. Zadanie by?o powa?ne, bowiem jak na gimnazjum przysta?o, zarówno program jak i jego wykonanie musia?y by? na przyzwoitym poziomie, a  czasu zaledwie dwa tygodnie. Scenariusz zosta? oparty na  prostym pomy?le – chcieli?my wykaza? zwi?zek pracy rolnika  z cykliczno?ci? pór roku  i si? przyrody, aby podkre?li?, ?e do?ynki to nie tylko ?wi?to plonów, ale przede wszystkim efekt ca?orocznych zmaga? rolnika z natur?.

mit07JG_078   I chyba si? to nam uda?o, gdy?  wyst?p 19 gimnazjalistów zosta? nagrodzony brawami. Warto podkre?li?, ?e pi?knie prezentowa? si? okaza?y bochen chleba wr?czony przez Dominik? i Natali? wójtowi gminy i przewodnicz?cemu Rady Gminy. Chleb upiek?a nam b?dkowska piekarnia pana Szczupakowskiego – za co serdecznie dzi?kujemy. Program przygotowali: H.Dondalska, J. Nowakowski i J. Graczyk. Muzycznie wspar? nas: Tomasz Centkowski, a barwne kwiaty do scenografii przygotowa?a M. Hejman (to nasi nowi nauczyciele od muzyki i plastyki). (JN)

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej Suchara   

cze066   Raz do roku jest taki dzie?, kiedy o naszej pracy mówi si? nieco ?yczliwiej, nieco patetycznie podkre?laj?c, ?e „Takie Rzeczypospolite b?d?, jakie ich m?odzie?y chowanie”. Ten rado?niejszy dzie? – to DZIE? NAUCZYCIELA.

   Tak si? z?o?y?o, ?e w tym roku belferskie ?wi?to wypad?o w niedziel?, dlatego w naszym gimnazjum obchodzili?my je nieco wcze?niej – bo 12 pa?dziernika. Od chwili powstania gimnazjum utrwali?a si? w naszej szkole tradycja, ?e podzi?kowania dla nauczycieli za ich edukacyjny trud poprzedza uroczysto?? ?lubowania uczniów klas pierwszych. W tym roku do gimnazjalnej braci przyj?li?my 62 uczniów. Klasa Ia – to 24 uczniów, ich wychowawc? jest Maria G?owacka. Klas? Ib, licz?ca 19 - uczniów opiekuje si? Zdzis?aw Etynkowski. Natomiast klas? Ic – równie? z 19 uczniami –Janusz Graczyk. Pierwszoklasi?ci w uroczystej przysi?dze przyrzekali: „My, uczniowie klas pierwszych Gimnazjum im. W?adys?awa Stanis?awa Reymonta w B?dkowie, uroczy?cie ?lubujemy dba? o honor i tradycje naszego gimnazjum, godnie zachowywa? si? w ka?dej sytuacji. Rzetelnie wype?nia? swe obowi?zki, nieustannie pracowa? nad wzbogaceniem swej wiedzy. Wyrabia? w sonie si?? woli, prawo?? charakteru, kole?e?stwo i ch?? niesienia pomocy innym. Dba? o pi?kno mowy ojczystej i wyra?a? si? w sposób kulturalny. Szanowa? pogl?dy i przekonania innych ludzi, przeciwstawia? si? przejawom agresji. Nauczycieli szanowa? za wiedz?, któr? nam przekazuj?. Kocha? nasz? ojczyzn?, s?u?y? jej codziennym post?powaniem. Na honor o?wiadczamy, ?e tego ?lubowania dochowamy”.


cze084  Wykorzystuj?c podnios?y nastrój towarzysz?cy aktowi ?lubowania, dyrektor gimnazjum Ryszard St?pkowski z?o?y? ?yczenia nauczycielom i pracownikom obs?ugi. Dzi?kuj?c za nauczycielski trud kilkorgu z nauczycielskiego grona uhonorowa? nagrod? pieni??n?. W tym roku Nagrod? Dyrektora zostali wyró?nieni: Halina Dondalska, Beata Weso?owska, Beata Weso?owska, Zdzis?aw Etynkowski. Nagrod? Wójta zostali uhonorowani: Ryszard St?pkowski i Janusz Graczyk. Natomiast Nagrod? Kujawsko-Pomorskiego Kuratora O?wiaty – Józef Nowakowski.

  Uroczysto?? zako?czy?a cz??? artystyczna przygotowana przez uczniów klas pierwszych – pierwszaki pokaza?y, ?e ich uzdolnienia i zapa? pozwol? nowymi sukcesami zapisa? kilka kolejnych kart historii naszej szko?y. (JN)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 15

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Marii Dymitra
Jutro: Michala Makarego

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content