ROK SZKOLNY 2009/2010
Nowy rok szkolny 2009/10 rozpocz?ty PDF Drukuj Email

   1 wrze?nia to dzie? szczególny. Z jednej strony zamyka czas wakacyjnej laby, z drugiej za? wprowadza w nowy rok szkolny. Zatem na kolejne wakacje przyjdzie poczeka? do 25 czerwca. Uroczysto?? powitania nowego roku szkolnego rozpocz??a si? nieco wcze?niej ni? zwykle, bowiem sal? gimnastyczn? musieli?my podzieli? si? z podstawówk?. Punktualnie o godzinie 9:00, po od?piewaniu „Mazurka D?browskiego” i z?o?eniu dyrektorowi gimnazjum przez Martyn? Weso?owsk? meldunku o gotowo?ci szko?y do rozpocz?cia uroczysto?ci, wakacje si? sko?czy?y. Dyrektor Ryszard St?pkowski powita? wszystkich uczestników uroczysto?ci, ale szczególnie ciep?o… pierwszoklasistów. Poinformowa? o najistotniejszych zmianach czekaj?cych nasz? szko?? w zwi?zku z wprowadzeniem z dniem dzisiejszym kolejnych reform, maj?cych uczyni? szko?? bardziej przyjazn? uczniom. Doda? nale?y, ?e zmiany dotycz? g?ównie pierwszoklasistów, pozosta?e klasy b?d? ko?czy?y swój cykl nauki po staremu.
   Po pierwsze - nowe programy i nowe podr?czniki do nauczania wszystkich przedmiotów. Po drugie - obowi?zkowy drugi j?zyk obcy – u nas przywrócony zosta? j?zyk rosyjski. Po trzecie - nowa forma cz??ci zaj?? wychowania fizycznego oraz wprowadzanie zaj?? fakultatywnych z niektórych przedmiotów, wprowadzanych sukcesywnie w kolejnych semestrach i klasach. Po czwarte - wiedza o spo?ecze?stwie zosta?a skrócona o 1 rok (przedmiot wchodzi dopiero od klasy II), ale „wyj?to” z wosu modu? „wychowanie do ?ycia w rodzinie”, który uczyniono oddzielnym przedmiotem, nauczanym przez 3 lata, ale tylko w jednym semestrze. Po pi?te - doszed? nowy przedmiot – edukacja dla bezpiecze?stwa.
   Bardzo istotn? zmian? wprowadzon? przez MEN jest obowi?zek innego ni? dotychczas podzia?u klas, nie jak dot?d kieruj?c si? kryterium ??czenia klas miejscowo?ciami - aby najsprawniej zorganizowa? sie? dojazdów, tylko wed?ug poziomu opanowania j?zyka angielskiego. A poniewa? ten poziom musi by? miarodajny, dlatego ostateczne ustalenie sk?adu osobowego klas pierwszych nast?pi po specjalnym te?cie pozwalaj?cym to ministerialne kryterium spe?ni?. Najpó?niej 3 wrze?nia nast?pi przydzia? 61 gimnazjalistów do trzech klas pierwszych. Wychowawc? klasy Ia b?dzie Wioleta Niemczyk, klasy - Ib Józef Nowakowski a klasy Ic – Anita Przywitowska.
   Poniewa? uroczysto?? rozpocz?cia nowego roku nauki zbieg?a si? z wielkim historycznym wydarzeniem, jakim by?a 70. rocznica napa?ci Niemiec hitlerowskich na Polsk?, dlatego dyrektor tej rocznicy po?wi?ci? sporo uwagi. Podkre?li?, ?e ?wiadomie odeszli?my od uczczenia tej rocznicy okoliczno?ciow? akademi?, proponuj?c m?odzie?y szereg dzia?a? o charakterze poznawczym i wychowawczym. W pierwszym rz?dzie wystaw? filatelistyczn? zatytu?owan? „Pami?tamy”, w której  (Józef Nowakowski) wykorzystuj?c kilkaset znaków pocztowych (znaczków, kopert, stempli itd.) „opowiedzia?” histori? II wojny od wrze?nia 1939 do maja 1945, ze szczególnym podkre?leniem w niej roli Polski i Polaków. Ponadto przez kilka najbli?szych tygodni m?odzie? na dodatkowych zaj?ciach historycznych b?dzie poszukiwa?a i opracowywa?a informacje o udziale mieszka?ców naszej gminy w walkach frontach II wojny i skali poniesionych ofiar przez spo?eczno?? naszej ma?ej ojczyzny. Efekty tych poszukiwa? zostan? wykorzystane do napisania prac konkursowych: w Ogólnopolskim Konkursie - "70 rocznica wybuchu II Wojny ?wiatowej" oraz „Oni tworzyli nasz? histori?”. „To chyba wystarczaj?co pokazuje – podsumowa? dyrektor - z jak? trosk? traktujemy wychowanie patriotyczne i edukacj? regionaln?. Jestem przekonany, ze przez to co proponujemy m?odzie?y, ?atwiej i zarazem silniej nauczymy ich kocha? swoja ma?? ojczyzn?”, po czym poprosi? wszystkich zgromadzonych na sali o powstanie i uczczenie chwil? ciszy ofiar II wojny. 
   Nasz? uroczysto?? zako?czy?y ciep?e s?owa p. El?biety Skowro?skiej – Przewodnicz?cej Rady Rodziców i ks. Antoniego Tabaka, skierowane do uczniów i nauczycieli. Po krótkim spotkaniu z wychowawcami, wszak bez planu dojazdów i zaj?? by?oby trudno w ?rod? rozpocz?? lekcje, uczniowie i nauczyciele udali si? do b?dkowskiej ?wi?tyni, aby poprosi? Opatrzno??, ….o szcz??liwe przebrni?cie bez trosk i zmartwie? do 25 czerwca 2009. (J.Nowakowski)

 
Wakacje, Wakacje, Wakacje i po wakacjach PDF Drukuj Email

Rozpocz?cie roku szkolnego o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej gimnazjum. Po rozpocz?ciu o godzinie 10.00 Msza ?wi?ta w Ko?ciele Parafialnym w B?dkowie.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 11

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content