ROK SZKOLNY 2009/2010
Kolejny du?y sukces PDF Drukuj Email

 ROZSTRZYGNI?CIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

„WOJENNE LOSY”
 

***
Ogólnopolski Zwi?zek ?o?nierzy Batalionów Ch?opskich i Zak?ad Historii Ruchu Ludowego - Fundacja Rozwoju uprzejmie informuj?, ?e na konkurs prowadzony pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej: „Wojenne losy” wp?yn??o 800 prac: 322 ze szkó? podstawowych, 354 z gimnazjów, 124 ze szkó? ?rednich.

W kategorii gimnazjów nagrod? otrzymuje:

Agnieszka NIEMCZYK klasa IIIa
Publiczne Gimnazjum im. W?adys?awa Stanis?awa Reymonta w B?dkowie
ul. W?oc?awska 13
87-704 B?dkowo
OPIEKUN: Józef Nowakowski

Organizatorzy konkursu podkre?laj? wysoki poziom nagrodzonych i wyró?nionych prac doceniaj?c szczególnie oryginalne i ró?norodne formy prezentacji tematu, dociekliwo?? autorów oraz ich zaanga?owanie emocjonalne.
Organizatorzy postanowili przekaza? laureatom oraz pozosta?ym autorom prac konkursowych wyrazy uznania w formie dyplomów. Wyrazy uznania i podzi?kowania za opiek? merytoryczn?, zainteresowanie tematem konkursu swoich uczniów i udzielanie wsparcia m?odzie?y przy pisaniu i tworzeniu prac zostan? równie? przekazane nauczycielom i opiekunom uczestników konkursu.
Termin uroczysto?ci rozdania nagród podany zostanie w odr?bnym komunikacie.

Dyrektor ZHRL dr Janusz Gmitruk
Prezes Zarz?du G?ównego OZ?BCh Stanis?aw Ozonek

 
Nasze gimnazjalistki z pasj? PDF Drukuj Email

W tym roku szkolnym nasze uczennice naszego gimnazjum osi?gn??y sukcesy w konkursach twórczo?ci poetyckiej i literackiej:

Katarzyna Tamalak z kl. III b zaj??a I miejsce w kategorii Poezja, za? Martyna Weso?owska II miejsce w kategorii Literatura w Regionalnym Konkursie ,,Ziemia Kujawska-Ma?? Ojczyzn?” we W?oc?awku;

Justyna Mierzwicka zosta?a laureatk? XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczo?ci Dzieci i M?odzie?y w S?upsku (Na konkurs ten nades?ano 10.700 proc, przewodnicz?c? jury jest znana poetka Wanda Chotomska).

Ma?gorzata Kr?pe?  zaj??a II miejsce w Konkursie Poetyckim ,,Chopin i  jego ma?e ojczyzny” organizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we W?oc?awku. Uczennica ta zosta?a równie? laureatk? XX Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadanie olimpijskie, zorganizowanego przez Polski Komitet Olimpijski. Ma?gosia zosta?a zaproszona po odbiór nagrody do Centrum Olimpijskiego w Warszawie dnia 15 czerwca.

Wszystkie uczennice przygotowa?a do konkursów nauczycielka j?zyka polskiego - pani Halina Dondalska.

 
PDF Drukuj Email

Przez ostatnich kilka miesi?cy wielu naszych gimnazjalistów przystapi?o do regionalnych i ogólnopolskich konkursów. Czerwiec to nie tylko koniecnauki, ale równie? ten czas, który przynosi konkursowe rozstrzygni?cia. Z dum? i rado?ci? b?dziemy o  sukcesach naszych uczniów i szko?y pisa? po ka?dej gali konkursowej.

zs1

zs2

zs3

 
?wiatowy Dzie? Bez Papierosa PDF Drukuj Email

Drugiego czerwca 2010 r. obchodzili?my ?wiatowy Dzie? Bez Papierosa. Z tej okazji przygotowali?my przedstawienie profilaktyczne, promuj?ce mod? na niepalenie, którego za?o?eniem by?o podkre?lenie warto?ci postaw abstynenckich oraz zdrowego stylu ?ycia. Uczniowie poznali skutki spo?ywania alkoholu, palenia papierosów, dowiedzieli si? jak mo?na uchroni? si? przed na?ogiem. Wyst?p umo?liwi? równie? zrozumienie znaczenia postawy asertywnej oraz postaw jakie przyjmujemy w kontaktach z innymi lud?mi.

 
Pielgrzymka do Lichenia PDF Drukuj Email

lichTrzydziestego pierwszego maja 2010 r. w Dniu ?wi?ta Matki Bo?ej grupa uczniów b?dkowskiego gimnazjum wraz z ks. kan. Antonim Tabak  i opiekunami: p. Ann? Piernik, p. Eliz? Kr?pe?, p. Zdzis?awem Etynkowskim i p. Mariol? Centkowsk? odby?a pielgrzymk? do Sanktuarium Matki Bo?ej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Zwiedzili?my las Gr?bli?ski, Sanktuarium Matki Bo?ej, najbli?sze okolice Golgoty, Bazyliki  i terenów  rekreacyjnych wokó?  ?wi?tyni. W czasie Mszy ?wi?tej dzi?kowali?my za: 35 – lecie kap?a?stwa  ks. proboszcza i otrzymane ?aski w ci?gu roku szkolnego. Po?egnanie  z  Matk?  Bo?? Liche?sk? zako?czy?o nasze pielgrzymowanie i szcz??liwie, pe?ni wra?e? wrócili?my do domów.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 11

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content