ROK SZKOLNY 2009/2010
Artyku? w Gazecie Pomorskiej PDF Drukuj Email

 "W B?dkowie gimnazjali?ci zorganizowali wielk? zbiórk? elektro?mieci" Jadwiga Aleksandrowicz
Takiego spo?ecznego odzewu na apel gimnazjalistów si? nie spodziewano. Uczniowie, którzy stan?li do ogólnopolskiego konkursu, liczyli na "plon” nie wi?kszy ni? 3 tony niepotrzebnego, zu?ytego sprz?tu. Zebrano tyle, ?e trzeba go by?o wywozi? ci??arówkami.

(wi?cej na stronie Gazety Pomorskiej)

 
PDF Drukuj Email

IMG_3188Dwudniow? zbiórk? elektro?mieci mamy ju? za sob?. Nie do ko?ca potrafimy napisa?, ile dok?adnie dzi?ki olbrzymiemu poparciu mieszka?ców naszej gminy zebrali?my w kilogramach. Przygotowuj?c plan dzia?ania spodziewali?my si? zebra? oko?o 2-3 ton, i to pod warunkiem, ?e znajdziemy pomys? na dotarcie z nasz? pro?b? do rodziców naszych uczniów albo ich s?siadów. Zdawali?my sobie spraw? z pewnego ryzyka, czy doro?li zechc? na swój koszt przywie?? do B?dkowa z odleg?ych przecie? wsi zu?yty czy uszkodzony elektrosprz?t. Nic wi?c dziwnego, ?e aby zyska? zrozumienie i ch?? pomocy w zbiórce, przez ostatnie 3 tygodnie dos?ownie zalali?my mieszka?ców naszej gminy informacjami o naszej akcji:

 • by?y spotkania w szko?ach,
 • gazeta konkursowa z ?amig?ówkami,
 • plakaty i postery rozwieszane w B?dkowie i gminnych wsiach,
 • esemesowa i e-meilowa poczta elektro?mieciowa,
 • informacje na stronach internetowych,
 • elektro?mieciowy zegar czasu,
 • artyku?y w prasie lokalnej,
 • pro?ba ksi?dza proboszcza Antoniego Tabaka do parafian

IMG_3207To musia?o przynie?? efekt i przynios?o. Tak wielkiego poparcia nie spodziewali?my si? nawet w najskrytszych marzeniach. W ostatni listopadowy pi?tek i sobot? samochodami, wózkami i ci?gnikami a? 139 osób przywioz?o elektrosprz?t do gimnazjum, gdzie zorganizowali?my zbiórk?. Poniewa? wielu z nich przywioz?o sprz?t zebrany od cz?onków rodziny lub s?siadów, mo?emy przyj??, ?e do naszej konkursowej akcji w??czy?o si? 300-400 osób. A to budzi podziw i szacunek oraz ogromne s?owa wdzi?czno?ci. W sobot? wprost nie nad??ali?my z roz?adunkiem sprz?tu.. Prawie ca?y czas na roz?adunek czeka?y równocze?nie 2-3 pojazdy. Sytuacja jeszcze bardziej si? skomplikowa?a, kiedy podjecha? z Torunia z firmy Abba-Ekomed wielki samochód ci??arowy po odbiór elektro?mieci. Wreszcie mogli?my od razu przywieziony sprz?t ?adowa? bezpo?rednio na ci??arówk?, co by?o dla nas du?ym u?atwieniem, gdy? dot?d ca?? prac? roz?adunkow? wykonywali dwaj opiekunowie i 3 uczniów. W tym miejscu wielkie s?owa podzi?kowania nale?? si? panu Walerianowi Rogiewiczowi (radny powiatowy), który widz?c brak r?k do pracy, przez dwie godziny d?wiga? z nami na ci??arówk? najci??szy sprz?t oraz Adamowi Balcerzakowi, który jako swoiste pogotowie ekologiczne, swoim samochodem zwozi? sprz?t od osób, które nie mia?y czym go do nas dostarczy?. Kiedy po za?adunku zwa?yli?my ci??arówk?, okaza?o si? ?e by?o tego 5.800 kg. Prawie 6 to, a przecie? zak?adali?my, ze 2-3 tony b?dzie ju? sukcesem. Te 6 ton to tak?e potwierdzenie, ?e nasz plan dotarcia do mieszka?ców na wiele sposobów i pomys?ów, by? doskona?y. Poniewa? niemal bez przerwy podje?d?a?y kolejne pojazdy dlatego oko?o godz.14 gara? by? ju? wype?niony prawie ca?kowicie. Dlatego IMG_3275du?y rozmiarowo sprz?t musieli?my ustawia? juz na zewn?trz. Kiedy po sko?czonej zbiórce policzyli?my osoby, które do nas przywioz?y zu?yty sprz?t, z satysfakcj? zauwa?yli?my, ?e w pi?tek by?o ich 37, w sobot? a? 102 ! O 13 przepyszn? niespodziank? sprawi?a nam b?dkowska pizzeria „Napoli” – przywo??c dla ca?ej naszej grupy 3 pot??ne pizze i 12 zapiekanek, to by?a - jak w?a?ciciel pizzerii powiedzia? -pikantna forma poparcia dla uczniowskich pomys?ów. (Nie da si? ukry? – smakowa?o jak ma?o kiedy, bo te? dzieciaki napracowa?y si? ogromnie). Ile tak naprawd? zebrali?my – dowiemy si? gdy firma recyklingowa odbierze i wszystko zwa?y. Ale tak „na oko” licz?c powinno tego razem by? 12-13 ton. Czy to du?o? Na pewno tak, skoro w ubieg?orocznej edycji tego konkursu wszystkie szko?y (podstawówki, gimnazja i ?rednie) w ca?ym kraju zebra?y 45 ton. Gdyby tona? by? kryterium rozstrzygaj?cym – zapewne o wynik i miejsce w konkursie byliby?my spokojni. Ale tona? jest tylko jednym z elementów oceny skuteczno?ci dzia?a?. (wynik ostateczny poznamy dopiero w styczniu). Przez dwa dni zbiórki ka?dy, kto przywióz? elektro?mieci dostawa? jab?uszko, które dostali?my od Spó?dzielczej Agrofirmy Plebanka. Dla urz?dów i instytucji do pisemnych podzi?kowa?, dzi?ki ?yczliwo?ci Pa?stwa Wiolety i Cezarego Niemczyków, b?dziemy mogli do??czy? krzewy ozdobne, to taki proekologiczny symbol. Ogromnie nas ucieszy?o osobiste w??czenie si? do naszej zbiórki Urz?du Gminy, zw?aszcza pana Jaros?awa Wochny, na którego g?owie spocz?? trudny obowi?zek zorganizowania odbioru tej prawdziwej góry elektro?mieci. Poparli nas równie? radni, poczynaj?c od przewodnicz?cego - pana Dariusza Skierkowskiego, na panach: Andrzeju Nowaku, Marcinie Weso?owskim, Marku IMG_3240Jankowskim i Andrzeju Wódkowskim ko?cz?c. Na nasz? pro?b? odpowiedzia?y równie? instytucje spoza gminy: m.in. Restauracja i Hotel „Amazonka” z Ciechocinka, Satfilm z W?oc?awka (Micha? Kwiatkowski), Spó?dzielnia „Jutrzenka” z Osi?cin (w tym ostatnim przypadku, to ju? osobista zas?uga pana wójta, Janusza Zaremby). Niezale?nie od tego, jakim wynikiem, na jakiej pozycji zako?czymy nasz udzia? w konkursowych zmaganiach, jednego jeste?my pewni – uda?o si? nam skupi? mnóstwo ludzi wokó? s?usznego pomys?u zadbania o proekologiczne rozwi?zanie problemu elektro?mieci w naszym ?rodowisku. Za t? pomoc wszystkim Pa?stwu ogromnie dzi?kujemy. A je?li znajdziemy si? w finale, to ?wiadomo?? tego, ?e wyposa?enie budowanego budynku gimnazjum w sprz?t zdobyty w konkursie, niech b?dzie nasz? wspóln? satysfakcj?.

Józef Nowakowski i Janusz Graczyk – opiekunowie projektu

 
PDF Drukuj Email

einstain

 Od marca nasi gimnazjali?ci uczestniczyli ju? w kilku wyjazdowych zaj?ciach i pokazach.

 • w szkole letniej na Politechnice Gda?skiej - W lipcu nasi uczniowie pojechali do Gda?ska, gdzie uczestniczyli w szkole letniej. Dwóch opiekunów i 20 gimnazjalistów z klas drugich bra?o udzia? w wyk?adach i ?wiczeniach przygotowanych przez pracowników i studentów Gda?skiej Politechniki;
 • w festiwalu nauki - 23 kwietnia - 42 uczniów i 3 nauczycieli uczestniczy?o w IX Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu. Odwiedzili Instytut Fizyki UMK, gdzie brali udzia? w zaj?ciach „Tak pracuje policja”. Pokazy przeprowadzone zosta?y pod czujnym okiem oficerów policji. Ma?y one na celu przybli?enie zagadnie? zwi?zanych z codzienn? prac? policji. Nast?pnie gimnazjali?ci wys?uchali wyk?adu z pokazem „O czym mówi? widma”.
 • w wycieczce edukacyjnej - w pa?dzierniku 37 uczniów klas II i III wraz z opiekunkami: W. Niemczyk, B. Weso?owsk?, M. G?owack? przemierzyli tras? z „Kujaw do Gda?ska”.

***

DSC_0348W czwartkowe przedpo?udnie 26 listopada gospodarzem spotkania by?o nasze gimnazjum. Tego dnia go?cili?my nauczycieli akademickich i ich asystentów z Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego z Bydgoszczy. O ile w zaj?ciach wyjazdowych mog? uczestniczy? tylko uczestnicy projektu, o tyle w tych zaj?ciach mogli uczestniczy? wszyscy uczniowie. Dodajmy, ?e gimnazjali?ci byli nie tylko obserwatorami pokazów, demonstracji i wyk?adów, ale mogli równie? bra? czynny i bezpo?redni udzia? w przeprowadzaniu do?wiadcze?, eksperymentów, pokazów czy uatrakcyjnionych formach nauczania z zakresu fizyki, matematyki, chemii. To by?o bardzo po?yteczne spotkanie, które wielu uczniom pokaza?o ?e nauka, nawet tych najtrudniejszych przedmiotów, mo?e by? przyjemno?ci?, odkrywaniem i… zabaw?. Warto tak?e doda?, ?e dzi?ki uczestnictwie naszej szko?y w tym projekcie, dzi?ki firmie Betacom uczniowie mog? korzysta? z platformy „e-learningowej ”, na której udost?pniono uczniom i nauczycielom „e-lekcje” a gimnazjum pozyska?o rzutnik multimedialny, laptopa oraz tablic? interaktywn?. Je?li dodamy do tego, ?e udzia? uczniów we wszystkich zaj?ciach jest darmowy – to nie pozostaje nam nic innego, jak poszukiwanie podobnych programów, aby naszym uczniom otworzy? oczy na ogrom korzy?ci, jakie udzia? w nich mo?e im da?. (JN)

 
Byli?my na gali podsumowuj?cej konkurs historyczny PDF Drukuj Email

IMG_315319 listopada cztery gimnazjalne historyczki, dyrektor i nauczyciel historii uczestniczyli w Gali podsumowuj?cej ogólnopolski konkurs historyczny zorganizowany przez Zarz?d G?ówny Zwi?zku Oficerów Rezerwy RP im. Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego - "70 rocznica wybuchu II Wojny ?wiatowej". Nasze gimnazjum znalaz?o si? w nielicznym gronie szkó? województwa kujawsko-pomorskiego, które do tego nie?atwego przecie? konkursu przyst?pi?y i za ten trud zosta?y wyró?nione równorz?dnymi okoliczno?ciowymi statuetkami. Na wyró?nienie szko?y zapracowa?y cz?onkinie kó?ka historycznego: Agnieszka Niemczyk, Agnieszka Rumi?ska, Martyna Weso?owska i Michalina Waszkiewicz. Podczas uroczysto?ci, o czasach wojny i wojennym wysi?ku polskiego ?o?nierza opowiedzia? pan Stanis?aw Krasucki. Nasz wyjazd do Bydgoszczy na Gal? podsumowuj?ca konkurs by? mo?liwy dzi?ki udost?pnieniu nam gminnego busa – za co serdecznie panu wójtowi dzi?kujemy. (JN)

 
PDF Drukuj Email

IMG_3140Nie od dzi? wiadomo, ze zanim trzecioklasi?ci przyst?pi? w kwietniu 2010 roku do w?a?ciwych egzaminów gimnazjalnych, egzaminów wa?nych, gdy? ilo?? uzyskanych punktów b?dzie mia?a dla wielu uczniów istotny wp?yw na wybór szko?y – czekaj? ich egzaminy próbne. Pierwsz? tak? prób? podj?li ju? w klasie drugiej – jeszcze w kwietniu. Do kolejnej przyst?pili 17 – 18 i 19 listopada. Za 2-3 tygodnie, jak tylko nauczyciele uporaj? si? z tym dodatkowym zobowi?zaniem, czyli sprawdz? testy, poczyni? zestawienia i niezb?dne analizy, zw?aszcza pope?nionych b??dów i „dziur” w wiadomo?ciach, wówczas o wynikach dowiedz? si? najpierw uczniowie, a na specjalnym spotkaniu – równie? ich rodzice. Do?wiadczenie podpowiada, ?e próbne egzaminy powiedz? prawd? o obecnym poziomie wiadomo?ci i umiej?tno?ci trzecioklasistów, oby tylko ta prawda do ?wiadomo?ci uczniów dotar?a i wywo?a?a w?a?ciw? reakcj?. (JN)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 11

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content