ROK SZKOLNY 2009/2010
PDF Drukuj Email

IMG_3599Po ?rodowym wyje?dzie do Archiwum G?ównego Akt Dawnych w Warszawie, w pi?tek 29 stycznia nasza kilkuosobowa grupa realizuj?ca w GOK-u „By nie odeszli w niepami??” uda?a si? do Urz?du Gminy w B?dkowie. Spotka?o nas tam serdeczne przyj?cie przez pani? Ew? Suwalsk? – kierowniczk? urz?du stanu cywilnego, która pokaza?a nam jakie ksi?gi znajduj? si? w naszym gminnym archiwum. Dowiedzieli?my si?, ?e wszystkie dokumenty, które maj? 100 lat, z gminy przekazywane s? do archiwum we W?oc?awku, wi?c obecnie u nas znajduj? si? ksi?gi zaczynaj?ce si? od 1910 r. Próbowali?my nawet odczyta? niektóre akty metrykalne odczyta?, ale nie by?o to jednak takie proste, poniewa? w tamtych czasach pisane by?y jeszcze po rosyjsku a podczas II wojny po niemiecku. Pani Ewa pokaza?a nam jak mo?na korzysta? z ksi?g, ?e poszukiwania osób u?atwiaj? specjalne skorowidze. Na po?egnanie pani Ewa zapewni?a nas, ?e je?li b?dziemy potrzebowali informacji do naszego projektu, to mo?emy liczy? na jej pomoc.DSC_0592
Nazajutrz w sobot? 30 stycznia, gdy ju? dowiedzieli?my si? co zawieranasze b?dkowskie archiwum, wybrali?my si? do Archiwum Pa?stwowego we W?oc?awku. Dzi?ki uprzejmo?ci pana Rafa?a Wi?ckowskiego, który za darmo i w dzie? wolny zechcia? po?wi?ci? nam troch? czasu, mogli?my zobaczy? wiele ciekawych i nie znanym nam dot?d dokumentów i informacji genealogicznych.. Otrzymali?my wskazówki jak zacz?? poszukiwania genealogiczne swojej rodziny oraz mieli?my szans? spróbowa? odszuka? informacje na ich temat w ró?nych ?ród?ach. Pan Rafa? przybli?y? nam histori? archiwum i pokaza? jak wygl?da magazyn z dokumentami. Jest to du?e pomieszczenie o sta?ej temperaturze. Wewn?trz stoj? wysokie, ruchome rega?y na których s? u?o?one w porz?dku alfabetycznym m.in. ksi?gi parafialne, inwentarze i kroniki. Dowiedzieli?my si? równie?, ?e do magazynu trzeba wchodzi? w specjalnym ubraniu, które sk?ada si? z r?kawic, fartucha i maski na twarz. Jest to bardzo wa?ne, poniewa? dzi?ki temu, ?e przestrzega si? pewnych zasad dokumenty nie ulegaj? zniszczeniu. Wizyta w Archiwum by?a bardzo pouczaj?ca, czas min?? nam szybko i przyjemnie. Nast?pnym ju? relaksowym punktem wyprawy by? seans w Multikinie. Cz??? grupy wybra?a film „Avatar”, a reszta krajow? produkcj? pt. „Ciacho”. Po zako?czeniu seansów wyruszyli?my w drog? powrotn? do domu. Nasze pracowite cho? dzi?ki dotacji Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci atrakcyjne ferie dobieg?y ko?ca. Michasia Waszkiewicz

 
PDF Drukuj Email

DSC_0590Na zako?czenie zimowych ferii, w ?rod? 27 stycznia uczestniczy?am w wycieczce do Warszawy. W planie mieli?my odby? zaj?cia w AGAD czyli Archiwum G?ównym Akt Dawnych. W archiwum mieli?my zobaczy? dokumenty, które mog?yby nam pomóc w realizacji projektu z programu Równa? szanse. Spod szko?y wyjechali?my kilka minut po 7 rano. Troch? si? wahali?my, gdy? akurat zacz?? sypa? ?nieg, ale przeg?osowali?my, ?e jedziemy. Do stolicy dojechali?my oko?o godziny 11. Troch? by?o k?opotów ze znalezieniem parkingu, ale na szcz??cie znale?li?my miejsce niedaleko archiwum. W AGAD ju? na nas czekano. Po chwili przyszed? bardzo mi?y pan – okaza?o si? ?e to sam dyrektor archiwum – Hubert Wajs. Przywita? nas bardzo serdecznieDSC_0585 i pocz?stowa? gor?c? herbat?, aby jak to powiedzia? „ogrza? si? po zimowej drodze”. To by?o zaskakuj?ce i bardzo mi?e. A potem zaprosi? nas do du?ej sali, jak si? okaza?o dawnej Sali balowej, gdzie przygotowa? dla nas wyk?ad i dokumenty z dawnego województwa brzeskiego. Nasza gmina w dawnych wiekach nale?a?a do tych ziem. Pan dyrektor okaza? si? wspania?ym gaw?dziarzem – interesuj?co opowiada? o historii archiwum, jego zbiorach i stratach wojennych, gdy? do naszych czasów przetrwa?o tylko 10% tego, co by?o przed wojn?. Podchodzili?my do kolejnych gablot, pan dyrektor wyjmowa? stare r?kopisy, opowiada? o nich, pokazywa? DSC_0583piecz?cie, odczytywa? ?aci?skie nazwy wsi i nazwiska. Mogli?my zobaczy? jak 400 czy 500 lat temu nazywa?y si? nasze wsie i ile podatku z nich p?acono. To niesamowite, ?e mogli?my to zobaczy? na w?asne oczy. By?o nam bardzo mi?o, kiedy na po?egnanie pan Wajs pochwali? nas, ?e w czasie wolnym od lekcji i z tak daleka chcia?o si? nam do archiwum przyjecha?. Po spotkaniu w archiwum, w drodze powrotnej wst?pili?my do Mc Donalda, aby si? po?ywi? przed dalsza drog?. Do B?dkowa dojechali?my po godzinie 19. Nasz wyjazd i pocz?stunek zafundowa?a nam Polsko-Ameryka?ska Fundacja Wolno?ci, przyznaj?c dotacj? na nasz projekt „By nie odeszli w niepami??”. Paula

 
UWAGA, UWAGA, UWAGA!!! PDF Drukuj Email

 W dniu 03.02.2010 (?roda) zaj?cia lekcyjne w Publicznym Gimnazjum im. W?. St. Reymonta w B?dkowie s? odwo?ane. Jednocze?nie informujemy, ?e dnia 04.02.2010 (czwartek) je?li drogi b?d? przejezdne zaj?cia b?d? si? odbywa?y zgodnie z planem.

 
Dobre wie?ci szybko si? rozchodz? PDF Drukuj Email

IMG_3550Dzi? tj. 25.02.2010, w poniedzia?kowe przedpo?udnie odwiedzi? nasza szko?? Pan Marian Go??biewski – radny Sejmiku Wojewódzkiego (Wiceprzewodnicz?cy Komisji Pracy, Pomocy Spo?ecznej i Bezpiecze?stwa, cz?onek Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury). To nie by? przypadek, bowiem znalaz?szy w Internecie informacje o podejmowanych przez nasz? szko?? dzia?aniach i znacz?cych w nich sukcesach, postanowi? odwiedzi? nasz? szko??, aby na miejscu porozmawia? o tym co ju? by?o,  jak równie? us?ysze? jakie mamy pomys?y na kolejne lata. Nasz go?? skorzysta? z zaproszenia do zwiedzenia budowanego w?a?nie gimnazjum i „podpowiedzia?” nam ?cie?ki zabiegania o pozyskanie wsparcia na doposa?enie szko?y. Na pewno na  wskazane ?cie?ki wkroczymy i b?dziemy puka? i prosi?.

Nasz go?? zapytany, dlaczego zainteresowa? si? akurat b?dkowskimi stronami internetowymi wyja?ni?, ?e to po trosze s?u?bowe obowi?zki, oraz pewien sentyment, bowiem nie tylko pochodzi z pobliskiego Siniarzewa, ale… pod koniec lat siedemdziesi?tych by?a mocno zaanga?owany w kreowanie dzia?alno?ci sportowej B?dkowa, m.in. w reaktywacj? „Piasta”. To wiele t?umaczy. (RS)

 
O naszym gimnazjum napisali w prasie polonijnej PDF Drukuj Email

Mi?o nam poinformowa?, ?e na AMERYKA?SKIM PORTALU POLAKÓW www.poland.us znalaz? sie artyku? o naszych dzia?aniach. Mi?o mi, ?e mam przyjemno?? pracowa? z takimi uczniami i zaszczyt wspó?pracowa? z takim nauczycielem jakim jest pan Józef Nowakowski. (JG)

art1

art

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 11

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content