PDF Drukuj Email
  1. Biblioteka jest mi?dzyprzedmiotow? pracowni? i szkolnym o?rodkiem informacji s?u??cym uczniom, pracownikom szko?y oraz rodzicom.
  2. Biblioteka udost?pnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literatur? pi?kn?,, popularnonaukow?) oraz na miejscu, w k?ciku czytelniczym (wydawnictwa informacyjne z ksi?gozbioru podr?cznego).
  3. Klasopracownie, kó?ka zainteresowa? i inne organizacje szkolne mog? dokonywa? wypo?ycze? zbiorowych (wypo?yczaj?c komplety ksi??ek) za po?rednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ponosz? pe?n? odpowiedzialno?? za ca?o?? wypo?yczonych zbiorów.
  4. Biblioteka czynna jest 30 godzin w tygodniu w godzinach zgodnych z godzinami pracy.
  5. W bibliotece obowi?zuje wolny dost?p do pó?ek.
  6. Czytelnik indywidualny mo?e wypo?yczy? jednorazowo 3 ksi??ki na okres 2 tygodni z mo?liwo?ci? przed?u?enia wypo?ycze? na kolejny tydzie?.
  7. W bibliotece obowi?zuje cisza oraz zakaz spo?ywania posi?ków.
  8. Czytelnik odpowiada za wypo?yczone przez siebie ksi??ki. W przypadku ich zniszczenia lub zgubienia zobowi?zany jest zwróci? bibliotece wskazane przez nauczyciela bibliotekarza pozycje ksi??kowe, odpowiadaj?ce aktualnej warto?ci rynkowej zagubionych ksi??ek.
  9. Uczniowie i pracownicy szko?y, którzy z niej odchodz? zobowi?zani s? do wcze?niejszego rozliczenia si? z bibliotek?.
 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content