Gimnazjali?ci ju? wybrali PREZYDENTA PDF Drukuj Email

wybTeoria i praktyka w rzeczywisto?ci szkolnej rzadko kiedy wyst?puj? razem. Najcz??ciej s? to dwa oddzielne byty, które dopiero ?ycie weryfikuje. Ale kiedy trzy tygodnie temu w jednej z klas trzecich pad?a propozycja zrobienia wyborów prezydenckich, nie sposób by?o tej oddolnej inicjatywy zmarnowa?, aby da? szans? po??czenia wiedzy podr?cznikowej z praktyczn? stron? jej zastosowania. Trzecioklasi?ci utworzyli Komitety Wyborcze, wylosowali kandydatów (z oficjalnej listy pretendentów), pojawi?y si? plakaty, ulotki, przygotowywali prezentacje multimedialne aby… pozosta?ym gimnazjalistom jak najlepiej zarekomendowa? swych kandydatów.

W dniu 16.06.2010r. korzystaj?c z odbywaj?cych si? w gimnazjum „Dni Otwartych” przeprowadzili?my prawybory, które odby?y si? ca?kowicie zgodnie z tymi zasadami, jakie obowi?zuj? doros?ych, a z czym zetkn? si? osobi?cie ju? w niedalekiej przysz?o?ci, po uzyskaniu pe?noletnio?ci. Wyniki g?osowania by?y nast?puj?ce: 25,7%g?osów otrzyma?o dwóch kandydatów: Andrzej Lepper i Grzegorz Napieralski. (Oni by przeszli do II tury). Jaros?aw Kaczy?ski uzyska? 20,9% g?osów a jego konkurent w prawdziwych wyborach Bronis?aw Komorowski – 4,7%. Andrzej Olechowski – 7,6%, Janusz Korwin-Mikke 2,8%, Waldemar Pawlak 1,9%, a Konrad Morawiecki 0,9%. Marek Jurek i Bogus?aw Zi?tek nie otrzymali ani jednego g?osu. Poniewa? przygotowaniom prawyborów towarzyszy?o zapytanie, jak zag?osuj? nasi rodzice?, dlatego warto b?dzie w poniedzia?ek obydwa wyniki porówna?. Mnie pozostaje tylko pogratulowa? m?odzie?y, ?e do przysz?ego „obowi?zku” podeszli sumiennie i z olbrzymim zaanga?owaniem. (JN)

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content