Kolejny du?y sukces PDF Drukuj Email

 ROZSTRZYGNI?CIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

„WOJENNE LOSY”
 

***
Ogólnopolski Zwi?zek ?o?nierzy Batalionów Ch?opskich i Zak?ad Historii Ruchu Ludowego - Fundacja Rozwoju uprzejmie informuj?, ?e na konkurs prowadzony pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej: „Wojenne losy” wp?yn??o 800 prac: 322 ze szkó? podstawowych, 354 z gimnazjów, 124 ze szkó? ?rednich.

W kategorii gimnazjów nagrod? otrzymuje:

Agnieszka NIEMCZYK klasa IIIa
Publiczne Gimnazjum im. W?adys?awa Stanis?awa Reymonta w B?dkowie
ul. W?oc?awska 13
87-704 B?dkowo
OPIEKUN: Józef Nowakowski

Organizatorzy konkursu podkre?laj? wysoki poziom nagrodzonych i wyró?nionych prac doceniaj?c szczególnie oryginalne i ró?norodne formy prezentacji tematu, dociekliwo?? autorów oraz ich zaanga?owanie emocjonalne.
Organizatorzy postanowili przekaza? laureatom oraz pozosta?ym autorom prac konkursowych wyrazy uznania w formie dyplomów. Wyrazy uznania i podzi?kowania za opiek? merytoryczn?, zainteresowanie tematem konkursu swoich uczniów i udzielanie wsparcia m?odzie?y przy pisaniu i tworzeniu prac zostan? równie? przekazane nauczycielom i opiekunom uczestników konkursu.
Termin uroczysto?ci rozdania nagród podany zostanie w odr?bnym komunikacie.

Dyrektor ZHRL dr Janusz Gmitruk
Prezes Zarz?du G?ównego OZ?BCh Stanis?aw Ozonek

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content