PDF Drukuj Email

Pod tym has?em 14 maja 2010r. odby?o si? spotkanie dla klas trzecich naszego gimnazjum o charakterze profilaktyki uzale?nie?. Program zaprezentowany zosta? w formie pokazu multimedialnego wraz z omówieniem po??czone z pokazem i nauk? udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zosta?y zrealizowane zagadnienia:

  1. Uzale?nienia od alkoholu.
  2. Uzale?nienia od „dopalaczy”.
  3. Napoje energetyczne (posiadaj?ce wysokie st??enia kofeiny i tauryny) jako odr?bna grupa ?rodków psychosomatoaktywnych.
  4. Zapoznanie m?odzie?y z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem ?rodków ochrony osobistej,
  5. przebieg pokazu udzielania pierwszej pomocy.

Spotkanie mog?o odby? si? ze ?rodków Gminnej Komisji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content