Polska ponios?a dramatycznie bolesn? strat? PDF Drukuj Email

zalobaPolska jest w ?a?obie po tragicznym wypadku prezydenckiego samolotu TU-154, który rozbi? si? w sobot? (10.04.2010) pod Smole?skiem. Na pok?adzie, by?o 96 osób wszyscy nie ?yj?. Nie ?yj? prezydent Lech Kaczy?ski i jego ?ona Maria, cz?onkowie jego kancelarii, kilkunastu pos?ów i senatorów, przywódcy instytucji pa?stwowych, dowódcy wojskowi. Oto pe?na lista pasa?erów samolotu

 
 
 
 
 
 
 
Lech Kaczy?ski
Maria Kaczy?ska


DELEGACJA OFICJALNA

Pan Ryszard KACZOROWSKI b. Prezydent RP na Uchod?stwie
Pan Krzysztof PUTRA Wicemarsza?ek Sejmu RP
Pan Jerzy SZMAJDZI?SKI Wicemarsza?ek Sejmu RP
Pani Krystyna BOCHENEK Wicemarsza?ek Senatu RP
Pan W?adys?aw STASIAK Szef Kancelarii Prezydenta RP
Pan Aleksander SZCZYG?O Szef Biura Bezpiecze?stwa Narodowego
Pan Pawe? WYPYCH Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Pan Mariusz HANDZLIK Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Pan Andrzej KREMER Podsekretarz Stanu w MSZ
Pan Stanis?aw KOMOROWSKI Podsekretarz Stanu w MON
Pan Tomasz MERTA Podsekretarz Stanu w MKiDN
Gen. Franciszek G?GOR Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Pan Andrzej PRZEWO?NIK Sekretarz ROPWiM
Pan Maciej P?A?Y?SKI Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Pan Mariusz KAZANA Dyrektor Protoko?u Dyplomatycznego MSZ
 

PRZEDSTAWICIELE PARLAMENTU RP

Pan Leszek DEPTU?A Pose? na Sejm RP
Pan Grzegorz DOLNIAK Pose? na Sejm RP
Pani Gra?yna G?SICKA Pose? na Sejm RP
Pan Przemys?aw GOSIEWSKI Pose? na Sejm RP
Pan Sebastian KARPINIUK Pose? na Sejm RP
Pani Izabela JARUGA – NOWACKA Pose? na Sejm RP
Pan Zbigniew WASSERMANN Pose? na Sejm RP
Pani Aleksandra NATALLI – ?WIAT Pose? na Sejm RP
Pan Arkadiusz RYBICKI Pose? na Sejm RP
Pani Jolanta SZYMANEK – DERESZ Pose? na Sejm RP
Pan Wies?aw WODA Pose? na Sejm RP
Pan Edward WOJTAS Pose? na Sejm RP
Pani Janina FETLI?SKA Senator RP
Pan Stanis?aw ZAJ?C Senator RP
 

OSOBY TOWARZYSZ?CE

Pan Janusz KOCHANOWSKI Rzecznik Praw Obywatelskich
Pan S?awomir SKRZYPEK Prezes Narodowego Banku Polskiego
Pan Janusz KURTYKA Prezes Instytutu Pami?ci Narodowej
Pan Janusz KRUPSKI Kierownik Urz?du do SKiOR
Pani Anna WALENTYNOWICZ Dzia?aczka WZZ
Pani Joanna AGACKA-INDECKA
PP?k. Zbigniew D?BSKI
Pani Katarzyna DORACZY?SKA
Pan Aleksander FEDOROWICZ
Ks. pra?at Roman INDRZEJCZYK
Pan Dariusz JANKOWSKI
Gen. bryg. Stanis?aw KOMORNICKI
Pan Wojciech LUBI?SKI
Pani Barbara MAMI?SKA
Pani Janina NATUSIEWICZ-MIRER
Pan Piotr NUROWSKI
Ks. Ryszard RUMIANEK
Pani Izabela TOMASZEWSKA
Pan Janusz ZAKRZE?SKI

PRZEDSTAWICIELE KO?CIO?ÓW I WYZNA? RELIGIJNYCH

Ks. Bp. gen. dyw. Tadeusz P?OSKI Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego
Abp gen. bryg. Miron CHODAKOWSKI Prawos?awny Ordynariusz Wojska Polskiego
Ks. p?k Adam PILCH Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe
Ks. pp?k Jan OSI?SKI Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

PRZEDSTAWICIELE RODZIN KATY?SKICH I INNYCH STOWARZYSZE?

Pan Edward DUCHNOWSKI Sekretarz Generalny Zwi?zku Sybiraków
Ks. pra?at Bronis?aw GOSTOMSKI
Ks. Józef JONIEC Prezes Stowarzyszenia Parafiada
Ks. Zdzis?aw KRÓL Kapelan Warszawskiej Rodziny Katy?skiej 1987-2007
Ks. Andrzej KWA?NIK Kapelan Federacji Rodzin Katy?skich
Pan Tadeusz LUTOBORSKI
Pani Bo?ena ?OJEK-MAMONTOWICZ Prezes Polskiej Fundacji Katy?skiej
Pan Stefan MELAK Prezes Komitetu Katy?skiego
Pan Stanis?aw MIKKE Wiceprzewodnicz?cy ROPWiM
Pani Bronis?awa ORAWIEC - LOFFLER
Pani Katarzyna PISKORSKA
Pan Andrzej SARIUSZ – SK?PSKI Prezes Federacji Rodzin Katy?skich
Pan Wojciech SEWERYN
Pan Leszek SOLSKI
Pani Teresa WALEWSKA – PRZYJA?KOWSKA Fundacja "Golgota Wschodu"
Pani Gabriela ZYCH
Pani Ewa B?KOWSKA wnuczka Gen. bryg. Mieczys?awa Smorawi?skiego
Pani Anna Maria BOROWSKA
Pan Bartosz BOROWSKI
 

PRZEDSTAWICIELE SI? ZBROJNYCH RP

Gen. broni Bronis?aw KWIATKOWSKI

Dowódca Operacyjny Si? Zbrojnych RP
Gen. broni pil. Andrzej B?ASIK Dowódca Si? Powietrznych RP
Gen. dyw. Tadeusz BUK Dowódca Wojsk L?dowych RP
Gen. dyw. W?odzimierz POTASI?SKI Dowódca Wojsk Specjalnych RP
Wiceadmira? Andrzej KARWETA Dowódca Marynarki Wojennej RP
Gen. bryg. Kazimierz GILARSKI Dowódca Garnizonu Warszawa

FUNKCJONARIUSZE BIURA OCHRONY RZ?DU

Pan Jaros?aw FLORCZAK
Pan Artur FRANCUZ
Pan Pawe? JANECZEK
Pan Pawe? KRAJEWSKI
Pan Piotr NOSEK
Pan Jacek SURÓWKA
Pan Marek ULERYK
Pan Dariusz MICHA?OWSKI
Pani Agnieszka POGRÓDKA-W?C?AWEK

ZA?OGA SAMOLOTU

Kpt. Arkadiusz PROTASIUK
Mjr Robert GRZYWNA
Por. Artur ZI?TEK
Chor. Andrzej MICHALAK
Pani Barbara MACIEJCZYK
Pani Natalia JANUSZKO
Pani Justyna MONIUSZKO

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content