Targi edukacyjne PDF Drukuj Email

   Po raz trzeci 23 marca 2010r. w naszej szkole odby?y si? targi edukacyjne szkó? ?rednich. Tym razem przyby?y takie szko?y jak: Zespó? Szkól i Rolnicze Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Starym Brze?ciu, Zespó? Szkó? Technicznych we W?oc?awku, Zespó? Szkó? Budowlanych we W?oc?awku, Zespó? Szkó? nr 2 im. Hubala Dobrza?skiego w Aleksandrowie Kuj., IV Liceum Ogólnokszta?c?ce im. K.K. Baczy?skiego we W?oc?awku, I Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Ziemi Kuj we W?oc?awku, II Liceum Ogólnokszta?c?ce im. M. Kopernika we W?oc?awku.
   M?odzie? klas trzecich naszego gimnazjum po wys?uchaniu prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli szkó? ?rednich mia?a mo?liwo?? zorientowania si? w zawodach i profilach dalszej edukacji oraz bezpo?redniego zapytania o szczegó?y przyj?cia.

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content