Niedziela Palmowa we W?oc?awku PDF Drukuj Email

palmaJak co roku tradycyjnie m?odzie? z naszego Gimnazjum im. W?. St. Reymonta z B?dkowa pod kierunkiem p. Zdzis?awa Etynkowskiego wykona?a 8 m pi?kn? palm?. W dniu 28 marca 2010 r. m?odzie? pojecha?a do W?oc?awka na Obchody ?wiatowego Dnia M?odzie?y w Niedziel? Palmow?. Ksi?dz Biskup Ordynariusz Wies?aw Alojzy Mering tradycyjnie spotka? si? z m?odzie?? diecezji w?oc?awskiej. O godzinie 13.30 spod Pa?acu Biskupiego wyruszy?a procesja do Bazyliki Katedralnej, gdzie Pasterz diecezji przewodniczy? uroczystej Eucharystii. Uczestniczyli w niej m?odzi ludzie, którzy przybyli z ró?nych parafii wraz ze swoimi opiekunami i duszpasterzami. S?owo powitania na pocz?tku Mszy ?wi?tej skierowa? pod adresem Ksi?dza Biskupa i jej uczestników ks. mgr lic. Rados?aw Nowacki – Dyrektor Wydzia?u Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej. Przypomnia? on, ?e ju? od dwudziestu pi?ciu lat z inicjatywy Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II w Niedziel? Palmow? obchodzony jest ?wiatowy Dzie? M?odzie?y. Homili? podczas liturgii wyg?osi? Pasterz diecezji, który wyrazi? swoj? rado?? z obecno?ci swoich m?odych diecezjan w Katedrze.

Ksi?dz Biskup zwróci? uwag? na wielk? mi?o?? Jezusa, wyznaj?cego podczas Ostatniej Wieczerzy: „Gor?co pragn??em spo?y? t? Pasch? z wami.” W nawi?zaniu do ewangelicznego pytania: „Nauczycielu, co mam czyni?...?” hierarcha wskaza?, ?e na to i jemu podobne kwestie odpowied? odnajdujemy wy??cznie u Boga. To On bowiem nadaje ludzkiemu ?yciu sens, czyni je lepszym i pe?nym tre?ci. Ksi?dz Biskup zach?ci? m?odych ludzi, by nie bali si? zadawa? trudnych pyta? – pyta? egzystencjalnych – oraz by mieli odwag? s?ucha? Chrystusa, który im odpowiada – nie zawsze w sposób ?atwy do przyj?cia. „Niedziela Palmowa jest trudn? lekcj?” – powiedzia? kaznodzieja. W przedziwny sposób nast?puje przej?cie od radosnego „Hosanna” od pe?nego agresji i z?o?ci „Ukrzy?uj!”. Z Bogiem jednak nawet cierpienie i ?mier? prowadz? do ?ycia. Stad te? wyp?ywa potrzeba nieustannego ?wiadczenia o Jego mi?o?ci oraz wiernego trwania przy Chrystusowym Krzy?u, z którego bije ?ród?o mi?o?ci. Na zako?czenie Mszy ?wi?tej s?owo szacunku i wdzi?czno?ci pod adresem Ksi?dza Biskupa Ordynariusza skierowa?a  m?odzie? oraz  ks. Grzegorz Nowicki – Diecezjalny Duszpasterz M?odzie?y. Nast?pnie ks. dr Kazimierz Skoczylas – Dyrektor Wydzia?u Katechetycznego Kurii Diecezjalnej. Przed rozes?aniem Ksi?dz Biskup Ordynariusz pob?ogos?awi? Replik? Krzy?a ?wiatowych Dni M?odzie?y, przypominaj?c zgromadzonym posta? S?ugi Bo?ego ks. Jerzego Popie?uszki, z racji jego zbli?aj?cych si? uroczysto?ci beatyfikacyjnych. Kap?an ten w swoim krótkim ?yciu da? przyk?ad heroicznej wierno?ci warto?ciom najwy?szym a  Pan Bóg pozwoli? mu w bardzo konkretny sposób do?wiadczy? tajemnicy swego krzy?a. Trzeba  powiedzie? , ?e  wydarzeniem  tej  uroczysto?ci  by?a  palma przywieziona  przez  nasz?  M?odzie?.

Delegacja  nasza  otrzyma?a  ogromne brawa, obrazki  od  uczestników  uroczysto?ci i uznanie  Ks.  Biskupa. Nasz?  grup?  opiekowali si? p. Beata Wyborska i p. Mariola Centkowska. Po pasterskim b?ogos?awie?stwie Ksi?dz Biskup Ordynariusz wraz z kap?anami i m?odymi lud?mi uda? si? procesyjnie ulicami miasta na dalsz? cz??? spotkania do hali sportowej OSiR, gdzie mia? miejsce koncert ewangelizacyjny. ?wiatowe Dni M?odzie?y, obchodzone ka?dego roku w Niedziel? Palmow? stanowi? doskona?? okazj?, by m?odzi chrze?cijanie spotkali si? ze swoim biskupem, kap?anami i sob? nawzajem, umacniaj?c si? w wierno?ci swojemu chrze?cija?skiemu powo?aniu. Jest to szczególnie aktualne i wymowne dzi?, kiedy dawanie autentycznego ?wiadectwa ?wi?to?ci ?ycia wymaga niezwyk?ej odwagi i wierno?ci. Spotkania te  pozwalaj? poczu? atmosfer? jedno?ci i wspólnoty, stanowi?c równocze?nie doskona?e przygotowanie do prze?ycia zbli?aj?cych si? ?wi?t Wielkanocnych.

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content