Przywie?li?my ze stolicy super nagrody dla szko?y PDF Drukuj Email

DSC_07732 marca, we wtorek, wyjechali?my do Warszawy, aby odebra? nagrody za zaj?cie II miejsca w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „ Drugie ?ycie elektro?mieci” . Wyjechali?my kilka minut po godzinie ósmej. Przez ca?? drog? byli?my bardzo podekscytowani. Niby ?artowali?my, ?miali?my si?, ale tak naprawd? ka?dy z nas zadawa? sobie pytanie jak to b?dzie. Podró? przebieg?a bez przeszkód, przed Bibliotek? Narodow?, gdzie przewidziano gal? i konferencje podsumowuj?ca konkurs, przyjechali?my na czas. Chc? doda?, ?e nasz wyjazd by? mo?liwy, poniewa? zafundowa? go nam pan wójt – Janusz Zaremba.

Wchodzimy do du?ej auli, wi?kszo?? miejsc by?a ju? zaj?ta, gdy?  inne dru?yny – laureaci przyby?y do stolicy przed nami. Uroczysto?? podsumowuj?ca konkurs i  konferencja  zacz??y si? punktualnie o godz. 12. Najpierw by?y okoliczno?ciowe powitania i przemówienia organizatorów konkursu oraz jurorów.DSC_0799 Ich wypowiedzi by?y ilustrowane prezentacjami multimedialnymi. Wreszcie nadszed? moment wa?ny dla nas – wr?czenie nagród. By?y dyplomy, gratulacje, a dla ka?dego z nas mi?y upominek: MP4 i I-pody. Nasi nauczyciele – opiekunowie konkursu i cz?onkowie dru?yny dostali po aparacie fotograficznym. Ale najwa?niejsz? by?a nagroda wywalczona przez nas dla szko?y: laptop, rzutnik multimedialny, ekran projekcyjny, kolorowa drukarka laserowa i monitor LSD – Nagród uzbiera?o si? za 7200 z?. W drodze powrotnej, ju? w doskona?ych humorach, zatrzymali?my si? na krótki pocz?stunek w Mc”Donaldzie i  szcz??liwie dojechali?my do B?dkowa, sk?d zabrali nas nasi rodzice.

Bardzo si? ciesz?, ?e wzi??am udzia? w tym konkursie. Bardzo dzi?kuj? mieszka?com naszej gminy za pomoc w zbiórce, bo to równie? spowodowa?o, ?e dla siebie i szko?y oraz naszej miejscowo?ci osi?gn?li?my tak wiele. Marta Brzezi?ska

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content