Pro?ba! PDF Drukuj Email

zsW tym roku przypada setna rocznica utworzenia Zwi?zku Strzeleckiego, patriotycznej organizacji powsta?ej jeszcze w czasach zaborów, której cz?onkowie odegrali wielk? rol? w walce o niepodleg?? Polsk?. Z tej okazji KG Strzelca og?asza konkurs „Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenk? rusza – Polacy na drodze do Niepodleg?o?ci”.
Jego celem jest popularyzacja w?ród m?odzie?y wiedzy o polskim ruchu niepodleg?o?ciowym, ze szczególnym uwzgl?dnieniem roli Pierwszego Marsza?ka Polski - Józefa Pi?sudskiego i za?o?onego przez niego Zwi?zku Strzeleckiego, a tak?e rozwijanie w?ród m?odego pokolenia zainteresowa? zwi?zanych z histori? Polski i najbli?szego otoczenia oraz krzewienie postaw patriotycznych.
Z grup? gimnazjalistów przygotowujemy prace konkursowe, w których chcemy opisa? dzia?alno?? Dru?yn Strzeleckich w okresie mi?dzywojennym w naszej gminie. Sporo faktów o tym, ?e Dru?yny Strzelca i Orl?t dzia?a?y na Kujawce, w B?dkowie i ?owiczku uda?o si? wyszuka? w przedwojennej prasie. Ale aby prace konkursowe by?y bogatsze w informacje – (dokumenty, fotografie, nazwiska cz?onków) poszukujemy osób, które posiadaj? bli?sze informacje o ich dzia?alno?ci. Wiemy np., ?e organizowali bale i przedstawienia teatralne. W imieniu swoim i uczniów zwracam si? z serdeczn? pro?b? o pomoc w zebraniu informacji o ruchu strzeleckim w naszej gminie. Kontakt: Gimnazjum: (054) 27 24 051. Józef Nowakowski

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content