Wywalczyli?my II miejsce w Polsce!!! PDF Drukuj Email

logogim1O tym, ?e utrzymali?my doskona?e drugie miejsce w Polsce w?ród gimnazjów uczestnicz?cych w ogólnopolskim konkursie „Drugie ?ycie elektro?mieci”  wiedzieli?my ju? w niedziel?, po og?oszeniu wyników III etapu, w którym zaj?li?my III miejsce, uzyskuj?c 398,68 pkt na 400 mo?liwych. Wyprzedzi?y nas jedynie dru?yny z Bia?egostoku (400 pkt) i Warszawy 399,03) – rezultat mówi sam za siebie! Ale ko?cowe wyniki za ca?y konkurs Jury og?osi?o dopiero w ?rod? i  od tej chwili mo?emy z dum? mówi?. Dotrzymali?my s?owa, powalczyli?my o Fina? i wywalczyli?my II miejsce. Wyprzedzi?a nas tylko dru?yna z Warszawy, a za nami znale?li si? gimnazjali?ci z Bia?egostoku. I tylko szkoda, ?e nie by?a brana pod uwag? ilo?? zebranego zu?ytego sprz?tu, bowiem komisja konkursowa ocenia?a tylko wszystkie dzia?ania promocyjne, wspó?prac? z partnerami oraz ich pozyskanie, organizacj? dzia?a? wreszcie sposób udokumentowania i jako?? raportów, a nie ilo?? ton. Nam wydawa?o si?, ?e 16 ton to ilo?? naprawd? wielka,  jednak dru?yna „Mechanika” z Zespo?u Szkó? Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim by?a jeszcze lepsza, gdy? zebrali ponad 23 tony. My i tak jeste?my zadowoleni i to podwójnie. Za trzeci etap zdobyli?my prawie komplet punktów i… wywalczyli?my II miejsce w Polsce.

Jest sukces – musi by? nagroda. Na pocz?tku marca  pojedziemy do stolicy na uroczyst? Gal? i  Konferencj? podsumowuj?c? konkurs. Czy by?o warto do konkursu przyst?pi?? Tak – i to nie tylko dlatego, ?e udowodnili?my, ?e nasi gimnazjali?ci (oraz ich nauczyciele) mog? skutecznie rywalizowa? z rówie?nikami z du?ych miast, ale równie? dlatego, ?e za wygran? w I etapie i II miejsce w ??cznej klasyfikacji odbierzemy nagrod? – sprz?t za 7200 z? dla gimnazjum – (jak znalaz? na doposa?enie budowanego akurat gimnazjum) oraz nagrody dla nas jako laureatów. Dzi?kujemy raz jeszcze wszystkim uczniom, rodzicom, sponsorom i partnerom za pomoc w naszych wysi?kach o czystsze ?rodowisko. Ciekawe czy nasi rywale  ju? wiedz? gdzie le?y B?dkowo?

O to, ?eby nasza szko?a i miejscowo?? zaistnia?a w Polsce postarali si?: Marta Brzezi?ska, Marta Kotowska, Justyna Krzemi?ska, Agnieszka Rumi?ska, Agnieszka Ma?kowska, Kasia Tomalak, Marta Pini?ska, Mateusz Madajczyk, Jakub Rewers i Szymon Strzelecki – a inspirowali ich i dyscyplinowali: Janusz Graczyk i Józef Nowakowski. o tym jak si? zaprezentujemy w stolicy napiszemy po powrocie). (JN)

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content