Pani Pedagog informuje PDF Drukuj Email

12 listopada 2009r. w Publicznym Gimnazjum w B?dkowie odby?a si? wywiadówka, na któr? to, na zaproszenie pedagoga szkolnego i w ramach pedagogizacji rodziców, przyby?a kurator s?dowa i zarazem psycholog - Dorota Skowro?ska. W swej wypowiedzi, poruszy?a temat niektórych zagro?e? nastolatków oraz prawne konsekwencje niew?a?ciwych zachowa?.

7 i 16 grudnia 2009r.gimnazjali?ci drugich klas uczestniczyli w zaj?ciach profilaktycznych z w/w kurator Skowro?sk?, dotycz?cych zachowa? asertywnych, oraz „Jak sobie radzi? ze szkolnym dr?czycielem?” Zaj?cia trwa?y po trzy godziny, w dwóch klasach drugich naszego gimnazjum. Czekamy na rezultaty!

1 grudnia 2009r. pod opiek? pedagoga szkolnego Ma?gorzaty Kwiatkowskej, ruszy?a akcja charytatywna „Dary ?wi?teczne”. We wspó?pracy z w?adzami parafii B?dkowo zbierali?my produkty spo?ywcze i chemiczne. Zbiórka przekroczy?a nasze oczekiwania, za co w tym miejscu bardzo serdeczne dzi?kujemy!
18 grudnia 2009r. grupa uczniów t.j: Agnieszka Rumi?ska (II a), Aleksandra Dalasi?ska (II a), Dagmara Kramarska (II a) pod bacznym okiem p. pedagog i p. dyrektora gimnazjum sporz?dzi?a list? zebranych przedmiotów i rozdzieli?a produkty na mniej wi?cej równe zestawy. Tak powsta?y cztery paczki ?wi?teczne, które zosta?y przekazane rodzinom naszych uczniów.

9 grudnia 2009r. jedna z naszych trzecich klas, z inicjatywy pedagoga szkolnego, uda?a si? do S?du Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. M?odzie? mia?a okazj? obserwowa? kilka rozpraw s?dowych np. za prowadzenie pojazdu mechanicznego po spo?yciu alkoholu, albo u?ywanie wulgarnego s?ownictwa w miejscu publicznym. W przerwach mi?dzy rozprawami mogli?my rozmawia? z przemi?ym panem s?dzi?, który s?u?y? nam odpowiedziami na zadawane, nurtuj?ce nas pytania. Pytania dotyczy?y np. podrabiania podpisu (fa?szowanie dokumentu), posiadania, b?d? rozprowadzania narkotyków, prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnie?, przemocy w internecie, gro?enie lub niew?a?ciwe zwracanie si? do nauczyciela. S?dzia bardzo skrupulatnie u?wiadomi? nas o konsekwencjach prawnych tych zachowa?.

Uczniowie - trzecioklasi?ci, jako nied?ugo staj?cy przed wyborem zawodu, mogli równie? zaobserwowa? prac? prawnika – s?dziego jak równie? pani protokolantki.
Odwiedziny w s?dzie by?y najlepsz? lekcj? profilaktyczn? jak? mo?na sobie wymy?li?. M?odzie?, cho? pocz?tkowo wystraszona, bardzo pozytywnie odebra?a intencje pedagoga. Z pewno?ci? kolejne klasy trzecie gimnazjum niebawem b?d? mog?y skorzysta? z takiej lekcji

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content