PDF Drukuj Email

 (W styczniu  zaczynamy nowy  projekt edukacyjno-badawczy)

   Kilka miesi?cy temu z?o?yli?my na konkurs grantowy nowy projekt edukacyjno-badawczy By nie odeszli w niepami??.” Projekt znalaz? uznanie w oczach Komisji Ekspertów Programu „Równa? szanse 2009”, która przyzna?a dotacj? na jego realizacj? w wysoko?ci 7000 z?. Dotacja obejmuje kilkudziesi?ciogodzinny cykl zaj??, warsztatów oraz wyjazdów - m.in. do Archiwum G?ównego Akt Dawnych w Warszawie, a tak?e pokrycie kosztów rzeczowych (transport, zakup materia?ów niezb?dnych do zrealizowania projektu). Ju? od stycznia do czerwca 2010 r. grupa 25 gimnazjalistów b?dzie dotowany projekt realizowa?a w Gminnym O?rodku Kultury w B?dkowie, a cz??? zaj?? oczywi?cie w pomieszczeniach gimnazjum. Dodajmy, ?e to ju? drugie wspólne przedsi?wzi?cie o?rodka kultury i gimnazjum, na które GOK otrzyma? dotacj? w programie Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci, administrowanym przez Polsk? Fundacj? Dzieci i M?odzie?y w ramach „Równa? szanse 2009 – Regionalny Konkurs Grantowy. A uzyskanie grantu nie by?o ?atwe, bowiem o dotacje ubiega?y si? a? 604 projekty, w tym 28 z naszego województwa. Projekt jest skierowany do m?odzie?y w wieku 13-19 lat pochodz?cej z terenów wiejskich i ma?omiasteczkowych, aby umo?liwi? jej wyrównywanie szans na dobry start w doros?e ?ycie Dobry start rozumiany jako realizowanie przez m?odzie? w?asnych celów ?yciowych, w tym równie? edukacyjnych, co wa?ne - projektowanych i podejmowanych samodzielnie.

   Uczestnicy projektu „By nie odeszli w niepami??” b?d? próbowali odnale?? w miejscowym ?rodowisku osoby, które w dalszej i bli?szej przesz?o?ci w jaki? szczególny sposób wpisa?y si? w dzieje gminy, aby poznaj?c ich ?ycie i czyny napisa? ich ?yciorysy i stworzy? „Nasz s?ownik biograficzny.” Projekt zak?ada, ?e poszukiwanie korzeni i zas?ug swych przodków, krewnych i s?siadów pozwoli przywróci? pami?? i dum? o tych zwyczajnych, a jednak niezwyczajnych ludziach, by ani Oni, ani ich zas?ugi nie zosta?y zapomniane i nie popad?y w niepami??. A to trudne i bardzo pracoch?onne przedsi?wzi?cie, którego bez ?yczliwej pomocy mieszka?ców, nie uda si? wykona? w takim zakresie, jak to uj?to w projekcie. Póki co trwa nabór ch?tnych do pó?rocznej pracy, ale jeszcze w styczniu m?odzi badacze dziejów zwróc? si? osobi?cie do Pa?stwa – mieszka?ców naszej gminy - z pro?b? o pomoc, pomoc polegaj?c? z jednej strony na zg?oszeniu kandydatów do wspomnianego s?ownika, ale równie? udost?pnieniu im informacji, dokumentów i fotografii o osobach, z których mieszka?cy b?dkowskiej gminy maj? prawo i powinni by? dumni. Ju? za kilka tygodni opracowane przez m?odzie? biogramy b?dzie mo?na znale?? i przeczyta? na ?amach „Gazety pomorskiej” oraz w „Regiopedii.” Koordynatorem projektu jest jego pomys?odawca – nauczyciel historii w b?dkowskim gimnazjum Józef Nowakowski. Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć. .

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content