PDF Drukuj Email

IMG_3188Dwudniow? zbiórk? elektro?mieci mamy ju? za sob?. Nie do ko?ca potrafimy napisa?, ile dok?adnie dzi?ki olbrzymiemu poparciu mieszka?ców naszej gminy zebrali?my w kilogramach. Przygotowuj?c plan dzia?ania spodziewali?my si? zebra? oko?o 2-3 ton, i to pod warunkiem, ?e znajdziemy pomys? na dotarcie z nasz? pro?b? do rodziców naszych uczniów albo ich s?siadów. Zdawali?my sobie spraw? z pewnego ryzyka, czy doro?li zechc? na swój koszt przywie?? do B?dkowa z odleg?ych przecie? wsi zu?yty czy uszkodzony elektrosprz?t. Nic wi?c dziwnego, ?e aby zyska? zrozumienie i ch?? pomocy w zbiórce, przez ostatnie 3 tygodnie dos?ownie zalali?my mieszka?ców naszej gminy informacjami o naszej akcji:

  • by?y spotkania w szko?ach,
  • gazeta konkursowa z ?amig?ówkami,
  • plakaty i postery rozwieszane w B?dkowie i gminnych wsiach,
  • esemesowa i e-meilowa poczta elektro?mieciowa,
  • informacje na stronach internetowych,
  • elektro?mieciowy zegar czasu,
  • artyku?y w prasie lokalnej,
  • pro?ba ksi?dza proboszcza Antoniego Tabaka do parafian

IMG_3207To musia?o przynie?? efekt i przynios?o. Tak wielkiego poparcia nie spodziewali?my si? nawet w najskrytszych marzeniach. W ostatni listopadowy pi?tek i sobot? samochodami, wózkami i ci?gnikami a? 139 osób przywioz?o elektrosprz?t do gimnazjum, gdzie zorganizowali?my zbiórk?. Poniewa? wielu z nich przywioz?o sprz?t zebrany od cz?onków rodziny lub s?siadów, mo?emy przyj??, ?e do naszej konkursowej akcji w??czy?o si? 300-400 osób. A to budzi podziw i szacunek oraz ogromne s?owa wdzi?czno?ci. W sobot? wprost nie nad??ali?my z roz?adunkiem sprz?tu.. Prawie ca?y czas na roz?adunek czeka?y równocze?nie 2-3 pojazdy. Sytuacja jeszcze bardziej si? skomplikowa?a, kiedy podjecha? z Torunia z firmy Abba-Ekomed wielki samochód ci??arowy po odbiór elektro?mieci. Wreszcie mogli?my od razu przywieziony sprz?t ?adowa? bezpo?rednio na ci??arówk?, co by?o dla nas du?ym u?atwieniem, gdy? dot?d ca?? prac? roz?adunkow? wykonywali dwaj opiekunowie i 3 uczniów. W tym miejscu wielkie s?owa podzi?kowania nale?? si? panu Walerianowi Rogiewiczowi (radny powiatowy), który widz?c brak r?k do pracy, przez dwie godziny d?wiga? z nami na ci??arówk? najci??szy sprz?t oraz Adamowi Balcerzakowi, który jako swoiste pogotowie ekologiczne, swoim samochodem zwozi? sprz?t od osób, które nie mia?y czym go do nas dostarczy?. Kiedy po za?adunku zwa?yli?my ci??arówk?, okaza?o si? ?e by?o tego 5.800 kg. Prawie 6 to, a przecie? zak?adali?my, ze 2-3 tony b?dzie ju? sukcesem. Te 6 ton to tak?e potwierdzenie, ?e nasz plan dotarcia do mieszka?ców na wiele sposobów i pomys?ów, by? doskona?y. Poniewa? niemal bez przerwy podje?d?a?y kolejne pojazdy dlatego oko?o godz.14 gara? by? ju? wype?niony prawie ca?kowicie. Dlatego IMG_3275du?y rozmiarowo sprz?t musieli?my ustawia? juz na zewn?trz. Kiedy po sko?czonej zbiórce policzyli?my osoby, które do nas przywioz?y zu?yty sprz?t, z satysfakcj? zauwa?yli?my, ?e w pi?tek by?o ich 37, w sobot? a? 102 ! O 13 przepyszn? niespodziank? sprawi?a nam b?dkowska pizzeria „Napoli” – przywo??c dla ca?ej naszej grupy 3 pot??ne pizze i 12 zapiekanek, to by?a - jak w?a?ciciel pizzerii powiedzia? -pikantna forma poparcia dla uczniowskich pomys?ów. (Nie da si? ukry? – smakowa?o jak ma?o kiedy, bo te? dzieciaki napracowa?y si? ogromnie). Ile tak naprawd? zebrali?my – dowiemy si? gdy firma recyklingowa odbierze i wszystko zwa?y. Ale tak „na oko” licz?c powinno tego razem by? 12-13 ton. Czy to du?o? Na pewno tak, skoro w ubieg?orocznej edycji tego konkursu wszystkie szko?y (podstawówki, gimnazja i ?rednie) w ca?ym kraju zebra?y 45 ton. Gdyby tona? by? kryterium rozstrzygaj?cym – zapewne o wynik i miejsce w konkursie byliby?my spokojni. Ale tona? jest tylko jednym z elementów oceny skuteczno?ci dzia?a?. (wynik ostateczny poznamy dopiero w styczniu). Przez dwa dni zbiórki ka?dy, kto przywióz? elektro?mieci dostawa? jab?uszko, które dostali?my od Spó?dzielczej Agrofirmy Plebanka. Dla urz?dów i instytucji do pisemnych podzi?kowa?, dzi?ki ?yczliwo?ci Pa?stwa Wiolety i Cezarego Niemczyków, b?dziemy mogli do??czy? krzewy ozdobne, to taki proekologiczny symbol. Ogromnie nas ucieszy?o osobiste w??czenie si? do naszej zbiórki Urz?du Gminy, zw?aszcza pana Jaros?awa Wochny, na którego g?owie spocz?? trudny obowi?zek zorganizowania odbioru tej prawdziwej góry elektro?mieci. Poparli nas równie? radni, poczynaj?c od przewodnicz?cego - pana Dariusza Skierkowskiego, na panach: Andrzeju Nowaku, Marcinie Weso?owskim, Marku IMG_3240Jankowskim i Andrzeju Wódkowskim ko?cz?c. Na nasz? pro?b? odpowiedzia?y równie? instytucje spoza gminy: m.in. Restauracja i Hotel „Amazonka” z Ciechocinka, Satfilm z W?oc?awka (Micha? Kwiatkowski), Spó?dzielnia „Jutrzenka” z Osi?cin (w tym ostatnim przypadku, to ju? osobista zas?uga pana wójta, Janusza Zaremby). Niezale?nie od tego, jakim wynikiem, na jakiej pozycji zako?czymy nasz udzia? w konkursowych zmaganiach, jednego jeste?my pewni – uda?o si? nam skupi? mnóstwo ludzi wokó? s?usznego pomys?u zadbania o proekologiczne rozwi?zanie problemu elektro?mieci w naszym ?rodowisku. Za t? pomoc wszystkim Pa?stwu ogromnie dzi?kujemy. A je?li znajdziemy si? w finale, to ?wiadomo?? tego, ?e wyposa?enie budowanego budynku gimnazjum w sprz?t zdobyty w konkursie, niech b?dzie nasz? wspóln? satysfakcj?.

Józef Nowakowski i Janusz Graczyk – opiekunowie projektu

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content