Byli?my na gali podsumowuj?cej konkurs historyczny PDF Drukuj Email

IMG_315319 listopada cztery gimnazjalne historyczki, dyrektor i nauczyciel historii uczestniczyli w Gali podsumowuj?cej ogólnopolski konkurs historyczny zorganizowany przez Zarz?d G?ówny Zwi?zku Oficerów Rezerwy RP im. Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego - "70 rocznica wybuchu II Wojny ?wiatowej". Nasze gimnazjum znalaz?o si? w nielicznym gronie szkó? województwa kujawsko-pomorskiego, które do tego nie?atwego przecie? konkursu przyst?pi?y i za ten trud zosta?y wyró?nione równorz?dnymi okoliczno?ciowymi statuetkami. Na wyró?nienie szko?y zapracowa?y cz?onkinie kó?ka historycznego: Agnieszka Niemczyk, Agnieszka Rumi?ska, Martyna Weso?owska i Michalina Waszkiewicz. Podczas uroczysto?ci, o czasach wojny i wojennym wysi?ku polskiego ?o?nierza opowiedzia? pan Stanis?aw Krasucki. Nasz wyjazd do Bydgoszczy na Gal? podsumowuj?ca konkurs by? mo?liwy dzi?ki udost?pnieniu nam gminnego busa – za co serdecznie panu wójtowi dzi?kujemy. (JN)

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content