Gim-Elektrorubbish - Uwaga konkurs PDF Drukuj Email

Zapraszamy do rozwi?zywania zada? konkursowych i wzi?cia udzia?u w losowaniu wielu ciekawych zada?. Szczegó?y w drugim specjalnym wydaniu naszej gazetki.

1. Przeskakiwanka

Rozpoczynaj?c od pola za strza?k?  przeskakuj zawsze t? sam? ilo?? pól i odczytuj literki tak, aby powsta?o o?miowyrazowe has?o – rozwi?zanie. (Pocz?tkowe litery wyrazów:  P,O,Z,E,S,R,I,S). Kierunek poruszania si? zgodny z ruchem zegara, ale ilo?? przeskakiwanych pól musisz odgadn??. (podpowied?: próbuj mi?dzy 5 a 7!)

zad1 

2. Ekologiczna gwiazda

Poruszaj?c si? po liniach ??cz?cych wierzcho?ki gwiazdy odczytaj rozwi?zanie zwi?zane z naszym projektem. Pierwsza litera odgadywanego wyrazu i kierunek poruszania si? - do odgadni?cia.

 zad2

3. Jednowyrazowy rebusik anagramowy (pierwsza litera „P”)

Nale?y na podstawie rysunku odgadn??sze?cioliterowe s?owo (zegarek sportowy) a nast?pnie przestawiaj?c w nim literki – utworzy? nowe. Tym poszukiwanym s?owem jest nazwa nowoczesnego plakatu naukowego.

zad3 

4. Labirynt

Zaczynaj?c w?drówk? od litery „P” nale?y obej?? pola labiryntu tak, aby doj?? do litery „K” i po drodze odczyta? rozwi?zanie. Pami?taj, ?e w labiryncie ?atwo zab??dzi?, dlatego musisz uwa?a?, czy odczytywane rozwi?zanie jest poprawne. A jest nim nasza ekologiczna  pro?ba kierowana do Was. Powodzenia!

zad4 

5. Spadaj?ce literki

Literki znajduj?ce si? w 3 polach na ka?dej „p?ytce” musicie przesun?? do „p?ytek” pod strza?k?. Ale któr? literk? do którego pola - musicie odgadn??. Je?li przesuniecie literki prawid?owo, wtedy w poziomych rz?dach odczytacie rozwi?zanie. Dowiecie si? jaki stawiamy sobie cel w konkursie „Drugie ?ycie elektro?mieci”. (Kropki  w dolnych diagramie oddzielaj?ce poszczególne wyrazy rozwi?zania, dla u?atwienia zosta?y wpisane we w?a?ciwe miejsca!).

 zad5

6. Pantropa

Nale?y odgadn?? 9 wyrazów i wpisa? je w pola diagramu tak, jak pokazuj? to strza?ki. W oznaczonej pionowej kolumnie powstanie rozwi?zanie zwi?zane z odgadywanymi s?owami.

 zad6

Znaczenie odgadywanych wyrazów:

 1. Urz?dzenie  elektryczne z termostatem.

 2.  Sprz?t  z kineskopem – jest  w ka?dym domu.

3. Urz?dzenie elektryczne z wiert?em i udarem.

4. Pierwiastek u?ywany do produkcji baterii.

5. Wzmacnia g?os w radioodbiorniku, telewizorze lub komputerze.

6. Tzw. „paluszek”  lub alkaliczna - jako ?ród?o energii.

7. Du?e urz?dzenie kuchenne s?u??ce do pieczenia.

8. Mo?e by? elektryczna lub gazowa i s?u?y do przygotowania posi?ków.

9. ociepla si? w wyniku efektu cieplarnianego i dziury ozonowej.

7. Wykre?lanka

Nale?y na podstawie ilustracji odgadn?? nazwy elektro-sprz?tu a nast?pnie wykre?li? je z poziomych rz?dów diagramu. Pozosta?e litery utworz? ko?cowe rozwi?zanie. Napisz w ramce pod rozwi?zaniem co móg?by? zrobi??

zad7a

zad7

zad7b

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content