PDF Drukuj Email

IMG_3085We wtorkowe przedpo?udnie 10 listopada, w przeddzie? Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci, nasze gimnazjum by?o miejscem niezwykle interesuj?cej, pogl?dowej lekcji historii. Aby godnie, a przy tym nieco inaczej i bardziej atrakcyjnie dla m?odzie?y gimnazjalnej uczci? 91 rocznic? odzyskania Niepodleg?o?ci, na zaproszenie nauczyciela historii, b?dkowsk? szko??, odwiedzili cz?onkowie w?oc?awskiego oddzia?u Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego: Jerzy Banasiak, Andrzej Ziobrowski i Jerzy Wieczorek. To uznani i znani nie tylko w naszym regionie kolekcjonerzy, którzy z niema?ym trudem wyszukuj?c i gromadz?c nawet najdrobniejsze ?lady przesz?o?ci, staraj? si? posk?ada? niczym z puzzli obrazy minionych czasów. Nasza uroczysto?? u?wietnienia rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci nosi?a nazw? „Dróg do Niepodleg?o?ci wiele”.

IMG_3134Zatem idea spotkania z m?odzie??, stosownie do motywu przewodniego zak?ada?a, i? zaproszeni go?cie opowiadaj?c o swej kolekcjonerskiej pasji, o najciekawszych eksponatach ze swych zbiorów, traktuj?c je jako autentyczne ?wiadectwa historii, mogli u?wiadomi? m?odzie?y, ?e dróg do poznawania dziejów jest niesko?czenie wiele i wystarczy tylko na jedn? z nich natrafi? i chcie? wej??, aby pe?nymi gar?ciami czerpa? wiedz? o ludziach i ich czynach. O swych zbiorach, ale przede wszystkim o tym, ?e s? one widocznym ?wiadectwem tamtych czasów oraz potwierdzeniem, ?e banknot, moneta, medal czy orze?ek tej, czy innej formacji wojskowej opowiadaj? o nie tak odleg?ej przecie? historii. Szczególnie ta cz??? zbiorów dotycz?ca kartek reglamentacyjnych, jak? nasi go?cie pokazali m?odzie?y, by?a bardzo ciekawa.

IMG_3137Zgromadzone eksponaty pokazywa?y jak trudne czasy i wydarzenia towarzyszy?y Polakom w trudnych okresach wojen i okupacji, za? takie „kartki” umo?liwia?y zakup produktów pierwszej potrzeby m.in. ?ywno?ci i obuwia, a nawet zwyk?ych ziemniaków. I rzeczywi?cie spotkanie mia?o taki edukacyjny i wychowawczy charakter, bowiem zarówno Pan Jerzy Banasiak jak i Andrzej Ziobrowski okazali si? nie tylko wybitnymi ekspertami w swych kolekcjonerskich zainteresowaniach, ale nade wszystko doskona?ymi gaw?dziarzami. A wcale nie jest ?atwo zainteresowa? dzisiejsz? m?odzie? czymkolwiek, zw?aszcza histori? i zwi?zanymi z ni? rocznicami i ?wi?tami. A naszym go?ciom to naprawd? si? uda?o, co zreszt? z satysfakcj? zauwa?yli. Spotkanie z gimnazjalistami i zwiedzanie wystawy trwa?o blisko dwie godziny, ale jeszcze d?ugo po cz??ci oficjalnej m?odzie? wypytywa?a naszych go?ci o przeró?ne kolekcjonerskie sprawy. Nic wi?c dziwnego, ?e uczniowie nagrodzili go?ci gromkimi brawami, a do tych spontanicznych wyrazów uczniowskiego uznania, serdeczne podzi?kowania do??czy? Ryszard St?pkowski – dyrektor gimnazjum oraz nauczyciel historii – organizator spotkania. Warto doda?, ?e nawet jeden z rodziców dowiedziawszy si? o wizycie znawców numizmatyki uczestniczy? w spotkaniu, aby u ?ród?a upewni? si?, ?e znaleziona przez niego moneta rzymska jest naprawd? cenna. Dodajmy te?, ?e panowie Banasiak i Ziobrowski urodzili si? i dzieci?stwo sp?dzili w Toporzyszczewie. Zatem to zrozumia?e, ?e dzieje ich stron rodzinnych nie s? im oboj?tne. Dlatego pod koniec wizyty w B?dkowie wspólnie z dyrektorem gimnazjum i nauczycielem historii, udali si? pod obelisk pu?kownika Przemys?awa Barthla de Weydenthal, aby zapali? znicze pami?ci i odda? ho?d b?dkowianinowi poleg?emu w walce o Niepodleg??. (J.Nowakowski)

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content