PDF Drukuj Email

We wtorek 15 wrze?nia 2009 roku uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum uczestniczyli w Diecezjalnej Pielgrzymce do Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. W tym wyj?tkowym spotkaniu duchowym, w którym trzecioklasi?ci mogli zawierzy? swoje osobiste pro?by o Bo?e b?ogos?awie?stwo w ostatniej klasie gimnazjalnej i wybór szko?y ponad gimnazjalnej. M?odzie? gimnazjalna szybko zawi?za?a wspólnot? i o godzinie 10.00 wzi??a udzia? w koncercie ewangelizacyjnym. Po koncercie o godzinie 12.00 m?odzie? uczestniczy?a w uroczystej Mszy ?wi?tej koncelebrowanej przez Jego Ekscelencj? Ks. Biskupa Bronis?awa Dembowskiego. Ks. Biskup dzi?kuj?c za tak liczny udzia? powierzy? m?odych ludzi oraz ich opiekunów i nauczycieli opiece Matce Bo?ej Liche?skiej. Nasz? grup? gimnazjaln? opiekowali si? Ks. Kanonik Antoni Tabak - proboszcz, p. Janusz Graczyk, p. Halina Dondalska, p. Mariola Centkowska, p. Maria Pop?awska – piel?gniarka i p. El?bieta Skowro?ska – Przewodnicz?ca Rady Rodziców. Pragn? serdecznie podzi?kowa?  opiekunom za trosk? i opiek?. (Mariola Centkowska)

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content