PDF Drukuj Email

   Sta?o si? ju? tradycja naszej szko?y, aby z okazji nauczycielskiego ?wi?ta, przyj?? uroczy?cie pierwszoklasistów w poczet spo?eczno?ci szkolnej. Pierwszoklasista, tak samo jak ?o?nierz, przed ?lubowaniem i z?o?eniem uroczystej przysi?gi, jeszcze nie jest pe?noprawnym uczniem. Nic wi?c dziwnego, ?e uroczysto?? ta ma u nas tak du?? rang?: Wszyscy w strojach galowych, poczet sztandarowy, od?piewanie Hymnu. Dyrektor – Ryszard St?pkowski odczyta? s?owa roty przysi?gi, któr? na sztandar szko?y z?o?yli przedstawiciele klas pierwszych, a za nimi reszta pierwszaków. Po tej podnios?ej cz??ci dyrektor pogratulowa? nowym, pe?noprawnym ju? uczniom naszego gimnazjum, w??czenia do spo?eczno?ci szkolnej, ?ywi?c nadziej?, ?e b?d? chcieli i potrafili dotrzyma? s?ów ?lubowania.
   Po cz??ci oficjalnej w okoliczno?ciowej inscenizacji zatytu?owanej „?wi?to kota” pierwszaki popisywa?y si? przed starszymi kolegami wiedz?, sprawno?ci? i zdolno?ciami, a drugoklasi?ci przeprowadzili na nich test, nazwijmy to „smakowy”- aby sprawdzi? czy zas?uguj? na bycie uczniem Publicznego Gimnazjum im. W?adys?awa Stanis?awa Reymonta. Na koniec, na potwierdzenie, ?e s? prawdziwymi uczniami – zosta?y im wr?czone legitymacje szkolne. Oby tylko – przypominaj?c s?owa dyrektora – chcieli i potrafili dotrzyma? s?ów ?lubowania.
   Mi?ym akcentem tej uroczysto?ci by?y podzi?kowania od dyrektora oraz pani El?biety Skowro?skiej – Przewodnicz?cej Rady Rodziców. Podzi?kowania by?y oczywi?cie za nauczycielski trud, oraz ?yczenia satysfakcji z nie?atwej przecie? pracy i wielu sukcesów, dzi?ki którym o szkole i gminie s?ycha? tyle pozytywnych s?ów i opinii w regionie. Za te ostatnie Nagrod? Dyrektora zostali uhonorowani: Halina Dondalska, Wioleta Niemczyk, Beata Weso?owska, Beata Wyborska i Józef Nowakowski. Za? Nagrod? Wójta - pani Maria G?owacka. (JN)

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content