Go?cimy

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 24 goĹ›ci 

Statistics

UĹĽytkownikĂłw : 25
Artykułów : 1404
Zakładki : 6
Odsłon : 859285

Nadchodz?ce wydarzenia

Brak wydarzeń


Designed by:

PDF Drukuj Email

wawa1

   W dniu 14 grudnia 2018r. uczniowie Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w B?dkowie wraz z opiekunami go?cili w Warszawie. Wyjazd ten by? podzi?kowaniem dla dzieci, które w oryginalny sposób upami?tni?y setn? rocznic? odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci.

   W czasie tej jednodniowej wycieczki zwiedzili?my gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zostali?my przyj?ci przez Dyrektor Generaln? MEN, Pani? Joann? Szczawi?sk?, na której r?ce przekazali?my zaproszenie dla Pani Minister - Anny Zalewskiej do naszej szko?y. Uczniowie zostali obdarowani drobnymi upominkami i pocz?stowani obiadem w sto?ówce ministerstwa. Kolejnym punktem wizyty by?o zwiedzanie Pa?acu Prezydenckiego, gdzie po uprzednim przej?ciu przez szczegó?ow? kontrol?, zostali?my oprowadzeni po jego pomieszczeniach. Na uczniach najwi?ksze wra?enie zrobi?a sala kolumnowa i pi?knie ustrojone choinki stoj?ce w wielu miejscach pa?acu. Po zwiedzaniu siedziby Pana Prezydenta udali?my si? na krótki spacer po ch?odnej, ale pi?knie udekorowanej na ?wi?ta Warszawie. Ostatnim punktem wizyty by?o Centrum Pieni?dza znajduj?ce si? w siedzibie Narodowego Banku Polskiego. Poznali?my tam histori? ?rodków p?atniczych, jednak najwi?ksz? atrakcj? by?a mo?liwo?? dotkni?cia i potrzymania sztabki z?ota o warto?ci 2 000 000 z?. Po zwiedzaniu Centrum pe?ni wra?e? wsiedli?my do autokaru i przez zakorkowan? stolic? udali?my si? w drog? powrotn?.

   Wyjazd by? mo?liwy dzi?ki ludziom dobrej woli. Szczególne podzi?kowania dla rodzica naszych uczniów, pana R. Murawskiego, który zapewni? i skoordynowa? wszystkie atrakcje w Warszawie oraz Wójta Gminy B?dkowo, za umo?liwienie sfinansowania wyjazdu do stolicy. Niezmiernie cieszymy si?, ?e trud pracy artystycznej naszych uczniów oraz nauczycielek p. Izabeli Lewandowskiej-Paliwody oraz p. Joanny Kwiatkowskiej zosta? doceniony. (I.L-P. M.W.)

wi?cej zdj?? wkrótce

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Projekt

Reklama

Projekty

Reklama

Nasza galeria

Czas

Ulti Clocks content