Go?cimy

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 22 goĹ›ci 

Statistics

UĹĽytkownikĂłw : 25
Artykułów : 1404
Zakładki : 6
Odsłon : 859278

Nadchodz?ce wydarzenia

Brak wydarzeń


Designed by:

PDF Drukuj Email

IMG 6366

   24 pa?dziernika obchodzili?my Mi?dzynarodowy Dzie? Roweru. Tego dnia w naszym przedszkolu w grupie p. Estery propagowali?my zdrowy i sportowy tryb ?ycia. Dzieci pozna?y histori? roweru, jego budow? oraz niezb?dne wyposa?enie ka?dego rowerzysty. Zdoby?y wiedz? w zakresie znajomo?ci podstawowych znaków drogowych oraz regu?y ich zastosowania. Maluchy dowiedzia?y si? jak prawid?owo zak?ada? kask rowerowy, ochraniacze, a tak?e zaznajomi?y si? z zasadami bezpiecznego poruszania si? na rowerze. Przedszkolaki, aby uzyska? „Certyfikat M?odego Kolarza” musia?y zmierzy? si? ze slalomem, który pokona?y bezb??dnie. Nie zabrak?o równie? „rowerowych” zabaw ruchowych, które przygotowa?a p. Aleksandra Kami?ska – praktykantka. Na zako?czenie dnia by?y niespodzianki w postaci odblasków, dzi?ki którym "mali" rowerzy?ci b?d? lepiej widoczni dla innych uczestników ruchu.

   Organizuj?c Dzie? Roweru w przedszkolu mieli?my na celu kszta?towanie u dzieci prawid?owych zasad bezpiecze?stwa ju? od najm?odszych lat, aby w?a?ciwe nawyki procentowa?y w przysz?o?ci na polskich drogach. (E.?.) i (A. K.)

IMG 6428

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Projekt

Reklama

Projekty

Reklama

Nasza galeria

Czas

Ulti Clocks content