Go?cimy

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 12 goĹ›ci 

Statistics

UĹĽytkownikĂłw : 25
Artykułów : 1404
Zakładki : 6
Odsłon : 859273

Nadchodz?ce wydarzenia

Brak wydarzeń


Designed by:

Spotkanie z policjantem PDF Drukuj Email

46631822 2233985110177011 8482873439701434368 n

   20 listopada 2018r. odby?y si? spotkania z policjantem, w których uczestniczy?a m?odzie? klas VI, VII, VIII i III gimnazjum. Zaj?cia prowadzi?a st. sier?. Magdalena Jó?wiak z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim, zajmuj?ca si? sprawami nieletnich. Tematem pogadanek by?a „Odpowiedzialno?? prawna nieletnich” w oparciu o obowi?zuj?ce przepisy: Ustawa o post?powaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 pa?dziernika 1982r. (Dz. U. Nr 11 poz. 109 z 2002 r. ze zm.); Kodeks Post?powania Karnego (Dz. U. Nr 89 poz. 555 ze zm. - rok 1997); Ustawa o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z 1982 roku ze zm.); Ustawa o przeciwdzia?aniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 468)

   M?odzie? zosta?a u?wiadomiona o ró?nicy, jaka jest w poj?ciach „nieletniego” i „ma?oletniego”. Odpowiedzialno?? karna nieletnich zosta?a w polskim prawie uregulowana dwutorowo, gdy? w stosunku do nich mog? mie? zastosowanie przepisy kodeksu karnego, które w pewnych wyj?tkowych wypadkach przewiduj? mo?liwo?? zastosowania do nieletniego ogólnych zasad odpowiedzialno?ci karnej oraz ustawa o post?powaniu w sprawach nieletnich, która m.in. reguluje post?powanie wobec nieletniego dopuszczaj?cego si? czynu zabronionego i zasadniczo ma na celu przeciwdzia?anie wszelkim przejawom demoralizacji i przest?pczo?ci nieletnich. Sytuacja nieletnich jest zatem ró?na w zale?no?ci od ich wieku.

   Uczniowie mi?li okazj? równie? us?ysze?, jakie obowi?zki maj? osoby i instytucje w post?powaniu w sprawach nieletnich. Art. 4 & 1 „Ka?dy, kto stwierdzi istnienie okoliczno?ci ?wiadcz?cych o demoralizacji nieletniego, w szczególno?ci naruszenie zasad wspó??ycia spo?ecznego, pope?nienie czynu zabronionego, systematyczne u?ywanie alkoholu lub innych ?rodków w celu wprowadzenia w stan odurzenia, uprawianie nierz?du, w?ócz?gostwo,udzia? w grupach przest?pczych ma spo?eczny obowi?zek odpowiedniego przeciwdzia?ania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego w?a?ciwego organu, szko?y, s?du rodzinnego, policji lub innego.”(M.K.)

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Projekt

Reklama

Projekty

Reklama

Nasza galeria

Czas

Ulti Clocks content