Organizacja pracy dziecka w domu PDF Drukuj Email
Wpisany przez nataliajakrzewska   
środa, 27 listopada 2013 14:44

Zadaniem rodzica jest odpowiednio zorganizowa? prac? dziecka w domu. Warunkiem skutecznej organizacji oddzia?ywania na dziecko jest systematyczna praca w szkole i w domu. Aby przynios?a ona po??danie efekty, warto zapozna? si? jej podstawowym zasadami:

 1. Wykonywanie zada? zawsze w tym samym miejscu i najlepiej w tym samym czasie, bo to wspomaga gotowo?? dziecka do uczenia si?.
 2. Pami?? pracuje sprawniej, gdy dziecko jest zrelaksowane, a zatem wa?ny jest odpoczynek przed przyst?pieniem do ?wicze?.
 3. Miejsce do pracy powinno by? uprz?tni?te, bez zb?dnych przedmiotów przykuwaj?cych wzrok dziecka i rozpraszaj?cych jego uwag?.
 4. Po jednej stronie biurka warto umie?ci? zielon? ro?lin?, na któr? dziecko b?dzie mog?o skierowa? zm?czony czytaniem wzrok.
 5. Trzeba zadba? o cisz? - wy??czy? telewizor, sprz?t graj?cy, a nawet telefon.
 6. Mózg wymaga rozgrzewki, czyli ?wicze? wst?pnych. Najlepsze s? ?wiczenia, które maj? form? zabawy.
 7. W pracy warto wykorzystywa? skojarzenia, dzi?ki którym wi?cej i lepiej si? zapami?tuje.
 8. Podczas ?wicze? czytania nie powinno si? przybiera? zbyt wygodnej pozycji, bo to rozleniwia i nie sprzyja aktywno?ci umys?owej.
 9. Nale?y wyposa?y? si? w odpowiednie pomoce do ?wicze?.
 10. Zalecan? form? wspieraj?c? prac? i relaks dziecka s? zaj?cia ruchowe, w tym ?wiczenia kinezjologii edukacyjnej, która:
 • rozwija koncentracj? uwagi i pami?ci,
 • uczy kontrolowa? ruchy i emocje,
 • pobudza i usprawnia prac? obu pó?kul mózgowych, odpowiedzialnych za koordynacj? funkcji wzrokowych, s?uchowych i ruchowych.

?ród?o: Jestem rodzicem dziecka z dysleksj?, CMPPP

Poprawiony: czwartek, 28 listopada 2013 01:04
 
WiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw…


Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content