ROK SZKOLNY 2014/2015


UROCZYSTE ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 25 czerwca 2015 00:23

DSC 0003

UROCZYSTE ZAKO?CZENIE

ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W GIMNAZJUM

logogim

 

Do obejrzenia Polonez

Dim lights Embed Embed this video on your site

Poprawiony: sobota, 27 czerwca 2015 02:35
 
Konkursy matematyczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 czerwca 2015 23:22

20150528 161351

   Zbli?a si? koniec roku szkolnego, wi?c przyszed? czas na podsumowanie osi?gni?? naszych gimnazjalistów w konkursach matematycznych. 

   3 marca 29 uczniów wzi??o udzia? w Mi?dzynarodowym Konkursie Matematycznym – Pangea, organizowanym przez Mi?dzynarodowe Szko?y Meridian i Uczelnia Vistula z Warszawy. Niestety, w tym roku ?adnemu z uczestników naszej szko?y nie uda?o si? dosta? do ?cis?ego fina?u, który odbywa si? w Warszawie.

   19 marca 23 gimnazjalistów przyst?pi?o do Mi?dzynarodowego Konkursu ”Kangur Matematyczny”. Troje uczniów klasy II: Joanna Piotrowska, Magda Trawi?ska i Dominik Nowak otrzyma?o wyró?nienia. W roku szkolnym 2014/2015 sze?cioro uczniów z klasy I i II przystapi?o do „Ligi Zadaniowej”. Organizatorami tego konkursu s?: Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, Wydzia? Matematyki i Informatyki UMK oraz Kujawsko-Pomorski Kurator O?wiaty. Po trzech etapach konkursu, które odbywa?y si? w dniach 15.11.2014 r., 10.01.2015 r. i 28.03. 2015r. najlepszy wynik uzyska?a uczennica Iza Danielewska (III miejsce) z klasy Ia oraz Joanna Piotrowska z klasy IIa (wyró?nienie). Iza 28 maja wraz z opiekunem uczestniczy?a we W?oc?awku w uroczystym podsumowaniu tegorocznego konkursu. Otrzyma?a nagrod? ksi??kow? i dyplom.

   Wszystkim, którzy wzi?li udzia? w bie??cym roku szkolnym w matematycznych zmaganiach dzi?kujemy, gratulujemy i ?yczymy sukcesów w kolejnych konkursach. (AK)

 
Kolejne sukcesy w konkursach poetyckich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 czerwca 2015 23:07

20150612 124804

   W Szkole Podstawowej w ?mi?owicach 12 czerwca uroczy?cie podsumowano ju? IX edycj? Mi?dzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza. Odbywa si? on w trzech kategoriach wiekowych (szko?a podstawowa, gimnazjum, szko?a ponadgimnazjalna). Na tegoroczn? edycj? wp?yn??o ogó?em 170 wierszy napisanych przez 88 m?odych adeptów pióra z 22 szkó?.Oceny wierszy podj??o si? jury w sk?adzie: S?awomir Gwardecki - dyrektor SP w ?mi?owicach oraz regionalni twórcy: Danuta Czerwi?ska–Murawska, Miros?aw Antoni Glazik, Marian Kustra i Jaros?aw Wojciechowski. Przyznano 13 nagród i 11 wyró?nie?. Nasza uczennica Weronika Wi?ckowska z klasy IIb zosta?a laureatk?, zdobywaj?c I miejsce w kategorii gimnazjów. Przygotowa?a wiersz pt. "Samotna poetka".

DSC 1024

   Znamy równie? wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. ks. Jana Twardowskiego organizowanego przez Gminn? Bibliotek? Publiczn? w Jab?onnie. Jury konkursu (przewodnicz?ca Marta Berowska, Andrzej Zaniewski, Stanis?aw Grabowski, Jan Zumis) z blisko 1200 prac nagrodzi?o i wyró?ni?o utwory w trzech kategoriach wiekowych – doro?li, m?odzie? i dzieci. Nagrody wr?cza? pan Wójt gminy Jab?onna – Jaros?aw Chodorski. W kategorii m?odzie? nie przyznano pirwszego oraz drugiego miejsca. Trzecie zdoby?a uczennica klasy IIb naszego gimnazjum, Weronika Wi?ckowska. Przygotowa?a ona zestaw wierszy ("By?a?...", "Ksi??ka", "Umilk?y ju? d?wi?ki nut")  W nagrod? otrzyma?a pami?tkowy dyplom oraz aparat fotograficzny. Gratulujemy uczennicy i opiekunce Pani Halinie Dondalskiej.

 
Najlepsi czytelnicy w roku szkolnym 2014/2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 czerwca 2015 16:27

JustynaKrajewska

Wyniki ca?orocznego konkursu na „Najlepszego Czytelnika”

Justyna Krajewska z klasy II b uzyska?a tytu? Najlepszego Czytelnika w roku szkolnym 2014/2015. ??cznie przeczyta?a 39 ksi??ek.

Wyniki ca?orocznego konkursu na „Najlepiej Czytaj?c? Klas?”Kryterium wyboru by?a ?rednia przeczytanych ksi??ek przypadaj?ca na 1 ucznia w klasie.

I miejsce kl. IIb – 12,7 przeczytanych ksi??ek na 1 ucznia

II miejsce kl. IIIc – 11.7 przeczytanych ksi??ek na 1 ucznia

III miejsce kl. IIIa – 9,9 przeczytanych ksi??ek na 1 ucznia

Poprawiony: wtorek, 23 czerwca 2015 16:56
 
Ale nam si? Ola rozbryka?a! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 22 czerwca 2015 00:14

dypola

   Wszystko na to wskazuje, ?e czerwiec tego roku b?dzie najszcz??liwszym miesi?cem dla Oli Salamo?skiej, a ona sama multilaureatk? konkursów w tym roku szkolnym. Zacz??o si? od uzyskania mandatu na Sejm Dzieci i M?odzie?y, potem by?o stypendium naukowe, tydzie? pó?niej II miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych, a w pi?tek (19 czerwca) nadesz?a mi?a przesy?ka z Kuratorium O?wiaty w Krakowie z za?wiadczeniem, ?e Ola za prac? pisemna napisan? pod kierunkiem J. Nowakowskiego -zosta?a FINALISTK? w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Losy Polaków na Syberii. Niepokonani – o cudzie ocalenia.” Ale to nie wszystko – w mi?dzyczasie zd??y?a jeszcze wykona? prac? po?wi?con? losom dworu w ?ówkowicach i wys?a? na Wojewódzki Konkurs Historyczny „Dziedzictwo utracone” – ale na wynik poczeka do wrze?nia. Rok szkolny si? ko?czy za tydzie? i rodzi si? problem - co Ola b?dzie robi?a w wakacje? (JN)

Poprawiony: poniedziałek, 22 czerwca 2015 00:25
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 19

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content