Regulamin pracy biblioteki


PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 09 listopada 2013 11:08
  1. Biblioteka jest mi?dzyprzedmiotow? pracowni? i szkolnym o?rodkiem informacji s?u??cym uczniom, pracownikom szko?y oraz rodzicom.
  2. Biblioteka udost?pnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literatur? pi?kn?,, popularnonaukow?) oraz na miejscu, w k?ciku czytelniczym (wydawnictwa informacyjne z ksi?gozbioru podr?cznego).
  3. Klasopracownie, kó?ka zainteresowa? i inne organizacje szkolne mog? dokonywa? wypo?ycze? zbiorowych (wypo?yczaj?c komplety ksi??ek) za po?rednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ponosz? pe?n? odpowiedzialno?? za ca?o?? wypo?yczonych zbiorów.
  4. Biblioteka czynna jest 30 godzin w tygodniu w godzinach zgodnych z godzinami pracy.
  5. W bibliotece obowi?zuje wolny dost?p do pó?ek.
  6. Czytelnik indywidualny mo?e wypo?yczy? jednorazowo 3 ksi??ki na okres 2 tygodni z mo?liwo?ci? przed?u?enia wypo?ycze? na kolejny tydzie?.
  7. W bibliotece obowi?zuje cisza oraz zakaz spo?ywania posi?ków.
  8. Czytelnik odpowiada za wypo?yczone przez siebie ksi??ki. W przypadku ich zniszczenia lub zgubienia zobowi?zany jest zwróci? bibliotece wskazane przez nauczyciela bibliotekarza pozycje ksi??kowe, odpowiadaj?ce aktualnej warto?ci rynkowej zagubionych ksi??ek.
  9. Uczniowie i pracownicy szko?y, którzy z niej odchodz? zobowi?zani s? do wcze?niejszego rozliczenia si? z bibliotek?.
Poprawiony: sobota, 09 listopada 2013 11:11
 


Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Anieli
Jutro: Jakuba Justyna

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content