Filmy


"Tobie ojczyzno..." PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 marca 2016 22:25

Dziwny jest ten ?wiat, 
gdzie jeszcze wci?? 
mie?ci si? wiele z?a. 
I dziwne jest to, 
?e od tylu lat 
cz?owiekiem gardzi cz?owiek...

   Z tym przes?aniem i wiar? (Czes?aw Niemen, 1967) w lepszy, spokojny ?wiat przygotowali?my uroczysto?? po?wi?con? naszemu ?wiatu – TOBIE OJCZYZNO. W naszej szkole w dniu 7 listopada oraz 11 listopada „Msz? za Ojczyzn?” w Ko?ciele Parafialnym w B?dkowie, pie?ni? i poezj? patriotyczn? uczcili?my 96 rocznic? odzyskania Niepodleg?o?ci. Istot? Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci przedstawili Justyna Polak i Hubert Rewers.

   W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918 roku naród polski u?wiadomi? sobie w pe?ni odzyskanie niepodleg?o?ci, a nastrój g??bokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarn?? ca?y kraj.” Ania Piernikowska zaprezentowa?a utwór „Ojczyzno ma” (Ks. Karol D?browski, s?owa i melodia, 1981) Justyna Polak „Opowiedz nam moja Ojczyzno”(Janusz Szczepkowski, 1977). Magda Lity?ska wzruszy?a nas pie?ni? „Miejcie nadziej?” (Adam Asnyk)

Dim lights Embed Embed this video on your site

Hubert Rewers „Z doli niedoli” (W?adys?aw Be?za). „Wojenko, wojenko”, „Legiony”, „Rozkwita?y p?ki bia?ych ró?” pi?knie wykona?y: Sandra Soja, Marta Haziak, Ola Muchar, Klaudia Niewiadomska, Ania Piernikowska, Kasia Ulczycka i Patryk Haziak, który tak?e wdzi?cznie nosi? i ?piewa? „Serce w plecaku”. Hubert Rewers „Moja Piosnka (II), (Cyprian Kamil Norwid). O „... kwiaty z tamtych lat” ?piewnie „zapyta?a” Klaudia Niewiadomska.

Dim lights Embed Embed this video on your site

„Mury” (polski tekst Jacek Kaczmarski, 1978) w wykonaniu Oli Muchar przybli?y?y nam najbli?sz? histori? naszej ojczyzny.

Dim lights Embed Embed this video on your site

„?piewk? 1920” (s?owa Jacek Cygan, 2011) przepi?knie zako?czy?a uroczysto?? Ania Piernikowska.

Dim lights Embed Embed this video on your site

   T?em dla naszych m?odych artystów by?a dekoracja z najwa?niejszymi datami zwi?zanymi z bolesn? histori? naszego narodu. W dniu 12 listopada nasi uczniowie wzi?li udzia? w koncercie laureatów VIII Powiatowego Konkursu Poezji i Pie?ni Patriotycznej w Ciechocinku. Ola Muchar otrzyma?a wyró?nienie za „Mury”, a Hubert Rewers zosta? laureatem za pi?kn? recytacj? „Nie pytaj o Polsk?” (Grzegorz Ciechowski).

   Udzia? naszych uczniów i ich opiekuna Pana Zdzis?awa Etynkowskiego w uroczysto?ciach i konkursie oraz ich patriotyczna postawa zosta?y nagrodzone przez Wójta Gminy B?dkowo Pana Janusza Zaremb? i Przewodnicz?c? Rady Gminy Pani? Halin? Kurdupsk?, Dyplomem Uznania na uroczystym spotkaniu w dniu 13 listopada 2014r.

 
Nasz filmowy sukces PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 24 sierpnia 2011 15:45

Ju? w ubieg?ym tygodniu otrzymali?my t? jak?e dla nas radosn? wiadomo??, ?e film „Nam chce si? chcie?” wykonany przez Ew? Paliwod? i Dagmar? Kramarsk?, jeden z trzech wys?anych na ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Fundacj? Instytut Rozwoju Komunikacji i Edukacji Think! z Warszawy, otrzyma? wyró?nienie.

Poniewa? znale?li?my si? w gronie 11 laureatów, otrzymali?my zaproszenie do Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie na uroczyst? gal? wr?czenia nagród 6 grudnia 2010 r. Oczywi?cie zaproszenie przyj?li?my i w poniedzia?kowy (miko?ajkowy) poranek wyruszyli?my w daleka drog? do stolicy. Do W?oc?awka nie bez przeszkód, gdy? droga miejscami by?a zasypana ?niegiem, podwióz? nas tata Dagmary, a st?d do stolicy pojechali?my poci?giem. Na miejscu okaza?o si?, ?e warunki atmosferyczne wsz?dzie tak samo da?y o sobie zna?, gdy? Warszawa by?a tak samo za?nie?ona jak nasze kujawskie strony. Poniewa? do stolicy dojechali?my oko?o 11, wi?c do rozpocz?cia gali mieli?my sporo czasu, dlatego drog? z Dworca Centralnego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) znajduj?cego przy ulicy Wspólnej 2/4 odbyli?my pieszo, pilotowani przez naszego opiekuna pana Janusza Graczyka i telefonicznie przez pracowników Fundacji. W MRR ju? nas oczekiwano, nieco zaskoczy?a nas procedura wydania przepustek, „badanie” baga?y, przywitania przez Prezesa Fundacji Think! i ciep?a herbata na rozgrzewk?. Kolejna mi?a niespodzianka czeka?a nas Sali, gdzie trwa?y przygotowania do rozpocz?cia gali, gdzie na naszych miejscach „czeka?y” na nas torby z drobnymi (pewnie miko?ajkowymi) upominkami.

Zapraszamy do ogladania naszego filmu
Dim lights Embed Embed this video on your site

Uroczysta Gal? rozpocz?? pan Dariusz Danilewicz – prezes Fundacji, podkre?laj?c olbrzymi wk?ad twórców wszystkich 236 filmów nades?anych na konkurs w stworzenie „Filmowej Mapy Przemian” – czyli celu tego projektu.

Zainteresowanie konkursem oraz wysoki poziom prac przeros?y nasze oczekiwania – podkre?li? wiceminister MRR Adam ?dzieb?o. - To dobra wiadomo?? poniewa? Fundusze Europejskie adresowane s? równie? do m?odzie?y. Docieraj? do niej w formie stypendiów, ale te? bogatszej oferty edukacyjnej czy nowoczesnej infrastruktury szkó?. Minister ?dzieb?o osobi?cie wr?cza? nagrody autorom 11 najciekawszych i najwy?ej ocenionych filmów, wybranych przez kapitu?? konkursu „Fundusze dla Polski, Filmowa Mapa Przemian”. Na zako?czenie tej cz??ci uroczysto?ci pan minister jeszcze raz pochwali? wszystkich autorów nagrodzonych filmów, oraz ich opiekunów, bez inspiracji których nie by?o ani gali, ani laureatów, oraz przypomnia?, ?e wszystkie filmy mo?na obejrze? na kanale youtube „mapaprzemian”.

Po jak?e mi?ej dla nas uczcie duchowej nast?pi? równie mi?y pocz?stunek dla cia?a, bowiem zaproszono nas na obiad. Czeka?a na nas jeszcze jedna mi?a niespodzianka – wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego, które zrobi?o na nas niesamowite wra?enie, dlatego po wyj?ciu uzna?y?my sobie, ?e by?oby dobrze tu wróci? z naszymi klasami.

Oto filmy naszych kolegów

Dim lights Embed Embed this video on your site
Dim lights Embed Embed this video on your site

Ale wszystko co mi?e niestety szybko si? ko?czy. Trzeba by?o pomy?le? o drodze powrotnej, a ze stolicy do B?dkowa jest naprawd? kawa?ek drogi. Uda?o si? nam szcz??liwie dojecha? tramwajem na dworzec, a st?d poci?giem do W?oc?awka, sk?d odebra? nas i odwióz? do domu sam pan Dyrektor Ryszard St?pkowski. Z dum? pokaza?y?my panu dyrektorowi nasze nagrody, odebra?y?my od niego gratulacje, a potem ju? w drodze do domu przypomnieli?my, ?e z naszej szko?y do konkursu przyst?pi?y jeszcze dwa inne zespo?y. Swoje filmy na konkurs wys?ali równie? Wojtek Andrzejewski i Damian Sobkowski oraz Bart?omiej Urba?ski i Sebastian Pacholski, którzy równie ci??ko si? napracowali, ale mieli mniej szcz??cia od nas. Bardzo du?o mi?ych s?ów pod adresem opiekunów nagrodzonych i pozosta?ych filmów pad?o ju? podczas gali, to w?a?nie pan Janusz Graczyk nas do udzia?u w konkursie zach?ca?, potem doradza?, pomaga?, dzi?ki czemu o nas, o naszej szkole i B?dkowie znów us?yszano w stolicy. (Dagmara i Ewa)

 
Pierwszoklasi?ci sukcesem zako?czyli rok szkolny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 24 sierpnia 2011 15:39

Nasi gimnazjali?ci w tym roku szkolnym licznie uczestnicz? w II edycji projektu edukacyjnego wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego pn. „Ucze? na 6 w Powiecie Aleksandrowskim”. Jedna z grup projektowych, realizuj?cych temat zwi?zany z 300. rocznic? odbudowania po kolejnym po?arze obecnego ko?ció?ka w ?owiczku, skorzysta?a z zaproszenia i przyst?pi?a do konkursu otwartego dotycz?cego stereotypów p?ci i ich zwalczania. ??cz?c wiedz? historyczn? z informatyczn? nasi uczniowie: nakr?cili film, powsta? komiks, tradycyjna praca pisemna i kilka prezentacji multimedialnych. Naszym faworytem do zwyci?stwa by? film nakr?cony przez Mart? i Kasi?, ale … niestety film nie zosta? przez komisj? konkursow? zauwa?ony. (mo?ecie go obejrze?)

Dim lights Embed Embed this video on your site

Niemniej jednak mi?o nam pochwali? si?, ?e Laureatami konkursuzdobywcami I miejsc zostali: And?elika Szafra?ska z klasy Ia i Krzysztof Ulczycki z klasy Ic, a nagrody – aparaty cyfrowe, z pewno?ci? przydadz? si? do utrwalenie wakacyjnych przygód. (JN)

 


Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content