nowo?ci


Pisali o Nas PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 lutego 2012 22:59

Artuku? w Gazecie Aleksandrowskiej

 

artscan


 

Informacja o Naszych dzia?aniach na stronie http://www.utw.pl/


str2

 

 

Wykaz UTW na stronie Gazety Pomorskiej


str1

Poprawiony: czwartek, 16 lutego 2012 00:13
 
Artyku? w Gazecie Pomorskiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 lutego 2012 22:35

Uniwersytet trzeciego wieku na wsi?! W B?dkowie go maj?!


Autor:  Jolanta Zielazna, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.  Pe?ny tekst artyku?u na stronie Gazety Pomorskiej: http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20111128/DOJRZALI/354732230

 

Dojrzali pozazdro?cili m?odzie?y, ?e tyle si? dla nich dzieje w b?dkowskim gimnazjum. No i te? maj? Uniwersytet Ludzi Aktywnych.

Przewodnicz?ca rzuca my?l

Wybrali taka nazw?, bo si? nie czuj? "trzecim wiekiem".
- Najwa?niejsze, ?e nam si? chce chcie? - kilka razy podkre?la El?bieta Niemczyk. - Chce nam si? przyj?? i spotka? i ?e kto? chce przyj?? i nam po?wi?ci? czas. Z przyjemno?ci? czekam na nasze spotkania. 35 lat przepracowa?a w bankowo?ci, pó?niej zapisa?a si? do ko?a emerytów, a kiedy powsta? uniwersytet - zg?osi?a si? i tu.

  Spr??yn? powstania uniwersytetu by?a - wszystko na to wskazuje - Janina Maciejczak, przewodnicz?ca gminnego ko?a emerytów w B?dkowie. By?a nauczycielka i wicedyrektor b?dkowskiej szko?y, jak ju? odpocz??a na emeryturze pomy?la?a, ?e trzeba co? robi?. Dla emerytów organizuje wieczorki i spotkania. Bawi? si?, ?e hej! - Potrzebne to, bo ludzie musz? si? spotyka? - mówi. Potem przekona?a wójta, ?e w gminie potrzebna jest salka rehabilitacyjna. Wójt znalaz? pomieszczenie, ona sponsorów, którzy dali pieni?dze.

  Wreszcie - co to du?o gada? - pozazdro?ci?a tego, co w gimnazjum dzieje si? dla m?odzie?y. I którego? razu zaczepi?a historyka, Józefa Nowakowskiego. - Pani Maciejczak wymusi?a to nam nie moralnie - ?artuje historyk. - Wi?c zacz??em szuka?. A ?e modne sta?y si? uniwersytety, to zaproponowa?em uniwersytet. Bardzo ró?ny od tych, które funkcjonuj? w mie?cie. Tworzy go z koleg? od komputerów. Od lutego do??czy anglistka i b?d? zaj?cia z angielskiego. I tak od pocz?tku roku kalendarzowego, przy gimnazjum w B?dkowie w powiecie aleksandrowskim dzia?a Uniwersytet Ludzi Aktywnych. Na pi?tkowe spotkania przyje?d?aj? s?uchacze nie tylko z innych wsi b?dkowskiej gminy, tak?e z Waga?ca, Konecka.

Co to za awaria?!

 Józef Nowakowski, niespokojny duch, zakochany w swojej ma?ej ojczy?nie, z uczniami stworzy? s?ownik biograficzny wa?nych postaci z historii regionu, na na koncie dwie ksi??ki, zdobywa pieni?dze na programy dla m?odzie?y. Gdy Maciejczak go zaczepi?a z koleg? informatykiem policzyli, ?e na 4600 mieszka?ców gminy B?dkowo 1072 osoby s? w wieku 50-80 lat. Prawie co czwarty!
Ale na program dla dojrza?ych dwa razy mu si? nie uda?o zdoby? pieni?dzy z Fundacji Kronenberga. Roz?alony siad? i przela? na papier pomys? zaj?? dla doros?ych. Akceptacj? dyrektora szko?y mia?. Jako ?e jest historykiem, wi?c ?atwo si? domy?li?, czego dotyczy?y. - ?ona mnie pozbawia?a z?udze?: My?lisz, ?e na histori? kto? b?dzie chodzi??! - opowiada Nowakowski.
Jednak zaryzykowa?. Zim? rozwiesi? we wsi kilka kartek z informacj? o kursie historii dla dojrza?ych.

  Na pierwsze spotkanie przysz?o 9 osób. Teraz - zapisanych jest oko?o 30, regularnie chodzi ponad 20. Okre?lili si? Uniwersytet Ludzi Aktywnych. Cho? wi?kszo?? to emeryci, uznali, ?e "trzeci wiek" jako? do nich nie pasuje. Nic nie p?ac?, wszystkie zaj?cia s? za darmo. Do historii szybko do??czy? komputer. Tu ch?tnych jest mniej, stresu du?o wi?cej. A najwi?cej obaw, ?e popsuj?, ?e mysz spad?a ze sto?u, kursor znika z monitora, obraz znika z ekranu i tylko jakie? gwiazdy na nim lataj?. Co to za awaria?! Uparta grupa podporz?dkowa?a sobie niesforn? mysz, klawiatur?, odkrywa, jak wspania?ym ?ród?em wiedzy i informacji jest internet. Warto to opanowa?, bo b?dkowski uniwersytet ma swoj? zak?adk? na stronie gimnazjum (www.gimbadkowo.internetdsl.pl). - Dla mnie najwi?ksz? rado?ci? by?o, gdy po roku wchodz? do sali, a tu brakuje miejsc! Serce ro?nie! - cieszy si? Janusz Graczyk, nauczyciel informatyki. Nowakowski nie mia? problemu z przekonaniem go, by nauczy? obs?ugi komputera.

Podró? od korzeni

 Szybko te? si? okaza?o, ?e historia mo?e by? pasjonuj?ca. Bo Józef Nowakowski nie funduje im nudnego wyk?adu. Tak to zgrabnie pouk?ada?, ?e wiód? ich od najwa?niejszych kultur, wielkich cywilizacji staro?ytno?ci, korzeni naszych warto?ci - do 20-lecia mi?dzywojennego. Prezentacje, zdj?cia, anegdoty, wielkie postaci i ich wp?yw na dzieje. - Gdyby nie pan Nowakowski, to nie wiem, czy tyle nas by tu by?o - stwierdza El?bieta Smoli?ska z Toporzyszczewa. Na zaj?cia je?d?? oboje z m??em. - Zawsze przygotowany, slajdy, zdj?cia, pokazy. Tak, tak - Nowakowski, który do komputerów podchodzi? z wielk? nieufno?ci? i rezerw?, nauczy? si? przygotowywa? prezentacje! Zreszt?, przygotowany jest nie tylko on. S?uchacze te? nie s? bierni. Czes?aw Stefa?ski je?li tylko ma (a zwykle ma) na zaj?cia przyniesie jakie? ksi??ki, albumy, ch?tnie co? dopowie albo sprowokuje do dyskusji.

  Historia to jego konik. Zacz??o si? od Sienkiewicza, potem by? Kraszewski, Jasienica. Ale w szkole samochodowej, gdzie si? uczy?, historii nie by?o, a wcze?niej uczono jedynej w?a?ciwej. - Pi?sudski, Dmowski - nie wiedzia?em, ?e takie osoby istnia?y - opowiada Stefa?ski. Te braki nadrobi? pó?niej. Zosta? mechanikiem, po po?udniu pracowa? w gospodarstwie, ale na ksi??ki historyczne gdzie? tam zawsze wykrawa? czas. Dzi? o historii mo?e rozprawia? bez ko?ca. Ten uniwersytet to co? dla niego. I nie jest wa?ne, ?e przyje?d?a z Kujawek. To nie a? tak daleko. I dopiero b?d?c na emeryturze odwa?y? si? spe?ni? jeszcze jedno marzenie z dzieci?stwa - zacz?? uczy? si? gra? na skrzypcach. - W dzieci?stwie ojciec zrobi? mi skrzypeczki-zabawk? z drzewa akacjowego. Mam je do dzi? - opowiada. I to musia?o wystarczy? na dziesi?tki lat. Jaki? czas temu kupi? prawdziwy instrument i zacz?? je?dzi? do W?oc?awka do ogniska muzycznego. Trudny instrument, ale pan Czes?aw si? nie poddaje.

Ucze? zostaje nauczycielem

 Za to El?bieta Niemczyk, ta która przez wiele lat by?a bankowcem, jako uczennica w historii nie widzia?a nic ciekawego. Tego przedmiotu uczy?a jej mama, ale jej to zupe?nie nie pasowa?o. A teraz - eureka! Zacz??a odkrywa? rodzinn? histori?, pami?tki, doszuka?a si? wielu ciekawych faktów z ?ycia swoich przodków. Gdy przekona?a si?, jak ciekawa mo?e by? historia, my?li o nie?yj?cej mamie. Niejako sp?aca d?ug. I ona, i inni nie mog? si? doczeka? trzeciego semestru. Zaplanowane s? zaj?cia z genealogii, budowanie drzewa swojej rodziny wizyta w archiwum.
Z zaj?? na uniwersytecie czerpi? obie strony: "studenci" i nauczyciele.

  Józef Nowakowski nie ukrywa,?e od czasów liceum chcia? by? nauczycielem na wsi. Cho? nie przypuszcza?, ?e b?dzie zak?ada? uniwersytet. Graczyk te? jest zadowolony. Podkre?la, ?e zaj?cia z dojrza?ymi studentami du?o mu da?y. Nauczy?y cierpliwo?ci, bo dojrzali s? wi??niami w?asnych do?wiadcze?. - M?odzi klikaj? i sprawdzaj?, co b?dzie. Starsi obawiaj? si? konsekwencji swego post?powania - opowiada nauczyciel. - My?l?, co si? stanie, jak klikn?. I jeszcze jedno. - Pani Maciejczak uczy?a mnie historii i WOS, teraz ja j? ucz? korzysta? z komputera - mówi z dum?. - Ona mnie te? wychowywa?a, ?e jak si? mówi "dzie? dobry" to si? zdejmuje czapk? z g?owy. Teraz sp?acam d?ug - mówi Graczyk.

  Nowakowski program uniwersytetu rozpisa? na razie na trzy semestry. Co b?dzie dalej? Pewnie co? wymy?li. Od lutego ma si? przecie? zacz?? angielski, a i Janinie Maciejczak nowe, praktyczne rzeczy chodz? po g?owie.

Poprawiony: środa, 15 lutego 2012 22:59
 
Zosta? studentem - seniorem na Uniwersytecie Ludzi Aktywnych! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 14 września 2011 22:41

indeksJu? 7 pa?dziernika (godz. 15:30) wznawiamy zaj?cia na Uniwersytecie Ludzi Aktywnych przy Publicznym Gimnazjum im. W?adys?awa Stanis?awa Reymonta w B?dkowie. Przypominamy, ?e to rodzaj Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bowiem nasza oferta skierowana jest do wszystkich aktywnych emerytów i rencistów oraz mi?o?ników historii z naszej gminy, cho?  mile widziani s? równie? ch?tni z gmin s?siednich. A warto wiedzie?, ?e tylko w grupie wiekowej 55 – 80 lat jest nas 1072 osoby (na oko?o 4600 wszystkich mieszka?ców gminy). Przypominamy równie?, ?e Nasz projekt jest oparty ca?kowicie na zasadach non profit i pomy?lany tak, ?e uczestnictwo w zaj?ciach oraz ich przygotowanie i prowadzenie s? ca?kowicie bezp?atne.

Program zaj??  obejmuje:

II semestr - 0d 7 pa?dziernika 2011 do ko?ca stycznia 2012

Historia - prowadz?cy zaj?cia Józef Nowakowski: Doko?czenie  zaj?? z I semestru (3 spotkania) Najwa?niejsze wydarzenia z historii  Polski na tle dziejów Europy i ?wiata. (Okres walk narodowowyzwole?czych w XIX wieku,  okres I wojny ?wiatowej i dwudziestolecia mi?dzywojennego oraz czasy II wojny i okupacji). Pozosta?e spotkania po?wi?cone b?d?  dziejom lokalnym – czyli poznaniu przesz?o?ci gminy B?dkowo oraz jej wybitnych mieszka?ców.

Informatyka - prowadz?cy zaj?cia Janusz Graczyk: Kontynuacja zaj?? dotycz?cych podstaw informatyki

 

III semestr – od pocz?tku lutego do ko?ca czerwca 2012

Historia - prowadz?cy zaj?cia Józef Nowakowski: Podstawy heraldyki i genealogii  punktem  wyj?cia do stworzenia drzewa genealogicznego  w?asnej rodziny.

Informatyka - prowadz?cy zaj?cia Janusz Graczyk: Kontynuacja zaj?? z podstaw informatyki.

Nowo??!!! J?zyk angielski – prowadz?ca zaj?cia Monika Morawska. Podstawy j?zyka angielskiego.


Uwaga! Studentem – seniorem i uczestnikiem naszych zaj?? mo?na zosta? w dowolnym momencie – to znaczy od II, a nawet tylko od III semestru! Mo?na te? wybra? zaj?cia tylko z jednego przedmiotu. Kierujemy si? bowiem zasad? H. Forda, który powiedzia?:

„Ka?dy, kto przestaje si? uczy? jest stary, bez wzgl?du na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje nauk? pozostaje m?ody. Najwspanialsz? rzecz? w ?yciu jest utrzymanie swojego umys?u m?odym”

Nasz? ofert? edukacyjn? b?dziemy chcieli poszerzy? o wyjazdy  studentów - seniorów do muzeów i placówek archiwalnych oraz  zapraszanie na wyk?ady wybitnych historyków z naszego regionu. Je?li jeste? na emeryturze lub rencie, je?li masz du?o czasu lub chcesz sp?dzi? czas w naszym towarzystwie – przyjd? do nas. (wi?cej informacji: sekretariat gimnazjum - tel. 54 2724051, u prowadz?cych zaj?cia oraz na stronie gimnazjum: www.gimbadkowo.internetdsl.pl


Miejsce zaj?? – Publiczne Gimnazjum w B?dkowie Terminy spotka? w II semestrze: zawsze w pi?tek od godziny 15:30:

7 i 21 pa?dziernika

4 i 18 listopada

2 i 16 grudnia

6 i 20 stycznia

ZAPRASZAMY!!!


Poprawiony: środa, 14 września 2011 22:43
 
Od dzi? s? prawdziwymi studentami-seniorami PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 12 marca 2011 00:56

 W dniu dzisiejszym (11 marca 2011) studentom-seniorom Uniwersytetu Ludzi Aktywnych, dzia?aj?cego od stycznia w naszym gimnazjum, zosta?y uroczy?cie wr?czone indeksy, dzi?ki czemu mog? ju? czu? si? prawdziwymi studentami. T? przyjemn? i zaszczytn? cz??? dzisiejszych zaj?? celebrowali zaproszeni na te uroczysto?? go?cie – Panie: Halina Kurdupska – Przewodnicz?ca Rady Gminy B?dkowo oraz Barbara Kurzyp – Przewodnicz?ca Komisji O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Spo?ecznej oraz Ryszard St?pkowski – dyrektor gimnazjum oraz Józef Nowakowski i Janusz Graczyk - „wyk?adowcy”.

 


Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Anieli
Jutro: Jakuba Justyna

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content