Sport


Zaproszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
sobota, 17 listopada 2012 15:57

18.09.2005 odb?dzie si? kolejny Mityng im. Eugeniusza Kwiatkowskiego organizowany przez UKS "Sokó?" w B?dkowie. Serdecznie ZAPRASZAMY! Ju? po raz V Uczniowski Klub Sportowy „Sokó?” dzia?aj?cy przy Publicznym Gimnazjum w B?dkowie jest organizatorem mityngu rzutowego po?wi?conemu pami?ci Eugeniusza Kwiatkowskiego – olimpijczykowi z Rzymu urodzonemu w B?dkowie. Od lat mityng rzutowy jest imprez? towarzysz?c? do?ynkom. Tym razem b?dzie jednym z punktów Do?ynek Powiatowo – Gminnych. Rekordzist? mityngu jest Leszek ?liwa z „Zawiszy” Bydgoszcz z wynikiem 17,36m, który teraz zapowiada rzuty w granicach 20m.

 

Na program mityngu z?o?? si? konkurencje m?odzie?owe:

- dzieci (rocznik 1993, 1994)

- m?odzicy (rocznik 1990, 1991, 1992)

- juniorzy m?odsi (1988, 1989)

odb?d? si? one w godzinach 12.30 – 14.00.

Zapisy do godz. 12.00

 

G?ówna kategoria memoria?owa – seniorzy zostanie rozegrana o godz. 16.30. Zarz?d UKS zaprosi? 8 zawodników, którzy rywalizowa? b?d? o zwyci?stwo, pami?tkowe puchary i medale. Do?ynkowej publiczno?ci pragniemy dostarczy? wra?e? sportowych i kolejny raz godnie uczci? pami?? o znakomitym sportowcu.

 
V mityng Rzutowy w Pchni?ciu Kul? im. Eugeniusza Kwiatkowskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
sobota, 17 listopada 2012 15:55

Ju? po raz pi?ty Uczniowski Klub Sportowy „Sokó?” dzia?aj?cy przy Publicznym Gimnazjum w B?dkowie zorganizowa? mityng rzutowy po?wi?cony pami?ci Eugeniusza Kwiatkowskiego. Eugeniusz Kwiatkowski (1932-1985) ur. w B?dkowie reprezentant LZS B?dkowo, Zawiszy Bydgoszcz, Polski, olimpijczyk z Rzymu (1960), wielokrotny medalista mistrzostw Polski, uczestnik Mistrzostw Europy w Sztokholmie (1958) i Belgradzie (1962). Nale?a? do s?ynnego wunderteamu. Trener, ?o?nierz zawodowy, wychowawca wielu pokole? m?odych sportowców. Tradycj? mityngów rzutowych jest to, i? s? one imprez? towarzysz?c? do?ynkom w B?dkowie. Tym razem licznie zgromadzona publiczno?? Do?ynek Powiatowo – Gminnych gor?co oklaskiwa?a uczestników zawodów.

 

Wyniki:
Dzieci (kula 3kg)
1. Marcin Mielcarek – Che?mce – 8,59m
2. Szymon Strzelecki – SP B?dkowo – 8,22m
3. Krzysztof Madajczyk – SP B?dkowo – 7,97m

M?odziczki (kula 3kg)
1. Weronika ?aska –8,10m
2. Marlena Koss –7,94m
3. Michalina Suwalska – 7,75m (wszyscy UKS „Sokó?”)

M?odzicy (kula 5kg)
1. Sebastian Kramarski –10,07m
2. Micha? Mendel –9,26m
3. Marcin Nowakowski – 9,06m (wszyscy UKS „Sokó?”)

Juniorki (kula 4kg)
1. Marta Kaszubska – UKS „Sokó?” – 8,05m
2. Marta Kasprzak – W?oc?awek – 7,70m
3. Ma?gorzata Marciniak – W?oc?awek – 6,94m

Juniorzy (kula 5kg)
1. Piotr D?ugozima – 11,44m
2. Eryk G?bka – 11,19m
3. Pawe? Momot – 9,95m (wszyscy UKS „Sokó?”)

W g?ównej kategorii memoria?owej zaprezentowa?o si? siedmiu kulomiotów. Zwyci??y? faworyt ?ukasz Klebs z „Krajny” S?polno Kraje?skie – czo?owy junior i m?odzie?owiec kraju, II miejsce zaj?? ubieg?oroczny zwyci?zca – dziesi?cioboista „Zawiszy” Jerzy Mielcarek.

Wyniki (kula 7,25kg):
1. ?ukasz Klebs – S?polno Kraje?skie – 15,77m
2. Jerzy Mielcarek – Che?mce – 12,67m
3. Wojciech Mielcarek – Piotrków Kuj. – 12,57m
4. Jakub Kubiak – Brzezie – 12,09m
5. Mariusz K?para – B?dkowo – 10,39m
6. Hubert Pa?ka – Tomaszewo – 10,34m
7. Rafa? Kaszubski – B?dkowo – 10,34m

Go??mi zawodów byli:

Wincenty Dybalski – by?y reprezentant Polski w pchni?ciu kul?, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, wiceprezes Stowarzyszenia Lekkoatletycznego WKS „Zawisza” Bydgoszcz.
Katarzyna Kowalska – M?odzie?owa Mistrzyni Europy z Erfurtu w biegu na 3000m z przeszkodami, Mistrzyni Polski Seniorów na 3000m z przeszkodami.
Marian Nowakowski – trener zawodniczki, cz?onek w?adz PZLA, trener kadry narodowej biegaczy.
Okaza?e puchary i pami?tkowe medale dla najlepszych wr?czy? Starosta Aleksandrowski i Wójt Gminy B?dkowo – gospodarze do?ynek oraz prezes UKS „Sokó?”. Dobr? organizacj? zawodów, ogromne zainteresowanie kibiców, poziom sportowy podkre?lali go?cie imprezy: W. Dybalski, M. Nowakowski – dzia?acze PZLA. By? mo?e ju? przysz?oroczny mityng rzutowy znajdzie si? w kalendarzu PZLA, co podniesie rang? zawodów, a widzowie w B?dkowie i rejonie b?d? mogli ogl?da? najlepszych kulomiotów w kraju.
W imieniu organizatora Zdzis?aw Etynkowski – prezes klubu – serdecznie dzi?kuje sponsorom za pomoc w organizacji zawodów.  Sponsorami mityngu byli: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Urz?d Gminy w B?dkowie, WKS „Zawisza” Bydgoszcz, Spó?dzielcza Agrofirma „Plebanka”, Dariusz Danielak, Barbara i Marian Chojniccy, Remigiusz Kraje?ski, Józef ?yczak, Pawe? W?odarski, Andrzej Pa?ka, Urszula D?bowska, Tadeusz Gawro?ski, Zdzis?aw Etynkowski.

 
Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2005/2006 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
sobota, 17 listopada 2012 15:54

Uczniowie – sportowcy Publicznego Gimnazjum w B?dkowie rozpocz?li nowy rok szkolny Mistrzostwami w Indywidualnych Biegach Prze?ajowych. Na trasach naszego parku rywalizowa?y dziewcz?ta na dystansie 800m oraz ch?opcy na 1000m.


Wyniki:

Dziewcz?ta:
1. Erwi?ska Marta – I c
2. Piotrowska Marta – III b
3. Wi?niewska Kamila – III c

Ch?opcy:
1. Sebastian Kramarski – III c
2. Wojciech Nowak – I c
3. Lucjan Noco? – III c

 

alt

Poprawiony: sobota, 17 listopada 2012 15:58
 
45 Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Regionu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
sobota, 17 listopada 2012 15:54

Uczniowski Klub Sportowy „Sokó?” przy Publicznym Gimnazjum oraz Uczniowski Klub Sportowy „Wigor” przy Szkole Podstawowej w B?dkowie zebra?y 3535 kuponów konkursowych.

Katarzyna Kowalska otrzyma?a 9013 pkt.
Robert Witka 7354 pkt.
Gintaras Kadziulis 4788 pkt.
Piotr Protasiewicz 3 pkt.
Robert Sycz 1 pkt.
Maciej Hreniak 12 pkt.
Anna Fajkowska 8 pkt.
Sandra Pawe?czak 4 pkt.
Ewelina Barej 27 pkt.

??cznie 21210 pkt.

Oddali?my g?osy mieszka?ców gminy B?dkowo, Kujaw na trójk? znanych sportowców. Pani Katarzyna Kowalska – wspania?a, m?oda lekkoatletka, Mistrzyni Europy, kraju, by?a go?ciem honorowym V Mityngu Rzutowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w B?dkowie. Bardzo chcieli?my, aby K. Kowalska by?a nominowan? w plebiscycie. Tak si? sta?o. Jej wyniki sportowe, sposób promocji lekkiej atletyki w regionie, otwarto?? na spotkania z dzie?mi i m?odzie?? podczas zawodów da?y Pani Katarzynie olbrzymi? popularno??. G?osuj?c na t? sportsmenk? pragn?li?my, aby w gronie laureatów plebiscytu znalaz?a si? m?oda lekkoatletka, z któr? jeszcze nie tak dawno rywalizowali nasi sportowcy. Wierzymy w jej talent i start w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.
Koszykarze „Anwilu” W?oc?awek s? bardzo popularnymi sportowcami Pomorza i Kujaw. Ich najwy?szy poziom sportowy, rzadko spotykana kultura walki sportowej, osobista skromno??, spowodowa?y, i? s? oni w ?rodowisku m?odzie?owym prawdziwymi idolami. Wielokrotnie m?odzie? naszych klubów kibicowa?a im podczas spotka? ligowych i europejskich pucharów.
W roku 2004 g?osowali?my bardzo licznie na Anet? Szczepa?sk?. Oddali?my na Pani? Anet? 1906 g?osów, byli?my dumni ?e w?oc?awianka zaj??a II miejsce.
Tak liczny udzia? naszego ?rodowiska w zesz?orocznym i tegorocznym plebiscycie jest promocj? sportowców oraz zach?t? dla innych do wzi?cia udzia?u w kolejnych edycjach. M?odzie? przez okres trwania plebiscytu zbiera?a informacje, plakaty, zdj?cia, wyniki o K. Kowalskiej, R. Witce, G. Kadziulisie. By?a to wa?na, ciekawa miesi?czna lekcja wiedzy o sporcie w naszym regionie.

 

alt

Poprawiony: sobota, 17 listopada 2012 15:59
 
?wi?to Basketu w Naszym Gimnazjum PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szafra?ska And?elika   
sobota, 17 listopada 2012 15:53

01.03.2006r. go?cili?my w B?dkowie uczestników Powiatowej Gimnazjady w Koszykówce ch?opców. W fina?owych zmaganiach wzi??y udzia? reprezentacje Gimnazjum w Ciechocinku, Publicznego Gimnazjum w S?u?ewie, Zakrzewie i B?dkowie. Faworytem rozgrywek byli koszykarze z B?dkowa, którzy nie zawiedli i po raz trzeci z rz?du zdobyli tytu? Mistrza Powiatu.

 

Wyniki turnieju:

Ciechocinek – B?dkowo         9:30

S?u?ewo –        Zakrzewo        22:29

B?dkowo –      S?u?ewo           45:12

Zakrzewo –     Ciechocinek     26:20

B?dkowo –      Zakrzewo        32:24

Ciechocinek – S?u?ewo            26:28

 

Kolejno?? ko?cowa:

1. PG B?dkowo – 6 pkt.

2. PG Zakrzewo – 5 pkt.

3. PG S?u?ewo – 4 pkt.

4. PG Ciechocinek – 3 pkt.

 

Zespó? do rozgrywek przygotowa? Zdzis?aw Etynkowski. W dru?ynie zwyci?zców grali i punkty dla  zdobyli: Danielak Dawid (34), Paliwoda Mariusz (32), D?bowski Tomasz (22), Budzi?ski Marcin (10), ??ga Dawid (9), Skowro?ski Arkadiusz, Puchalski Arkadiusz, Kr?pe? Adrian, Michalski Grzegorz.

 

Zespo?y otrzyma?y pami?tkowe statuetki i dyplomy. Gimnazjali?ci z B?dkowa reprezentowa? b?d? Powiat Aleksandrów Kujawski w zawodach wojewódzkich w dniu 07.03.2006r.

 

Poprawiony: niedziela, 18 listopada 2012 11:02
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content